ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık kalp cerrahisi sonrasında gelişen plevral efüzyonlarda yaklaşım
Mehmet Yıldırım, Ilgaz Doğusoy, Hatice Demirbağ, Recep Ustaalioğlu
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6984
Amaç: Bu çalışmada açık kalp cerrahisi sonrası gelişen plevral efüzyonlara karşı tedavi yaklaşımlarımız değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2011 - Aralık 2011 tarihleri arasında açık kalp cerrahisi sonrası plevral efüzyon gelişen 35 hastada (27 erkek, 8 kadın; ort. yaş 61.1 yıl; dağılım 25-79 yıl) göğüs cerrahisi kliniğinde uygulanan yaklaşımlar prospektif olarak incelendi. Tedavi yaklaşımlarının klinik sonuçları; yaş, cinsiyet, önceki ameliyat tipi, önceki ameliyat ile göğüs cerrahisi girişimi arasında geçen zaman, yeri, drenaj vasfı, ekokardiyografi bulguları, uygulanan işlem tipi, komplikasyon ve mortalite yönünden incelendi.

Bulgular: Otuz beş hasta 51 kez göğüs cerrahisi kliniğinde yatırıldı ve bu hastalara toplamda 62 işlem uygulandı. Yirmi hastada sol taraflı, 12 hastada sağ taraflı ve üç hastada iki taraflı plevral efüzyon saptandı. Efüzyonların toplam %59.67’si seröz karakterli idi. Toplam 62 işlemin 43’ü (%69.35) torasentez idi. Üç hastaya video yardımlı torakoskopik cerrahi (VYTC) yapılır iken, dört hastaya torakotomi yapıldı. Beş işlemde komplikasyon ve iki işlemde mortalite gözlendi.

Sonuç: Açık kalp cerrahisi sonrası görülen plevral efüzyonlar, özellikle aortokoroner baypas ameliyatı sırasında sol ön inen arter - sol iç meme arteri anastomozu yapılan ve sol plevraları cerrahi teknik nedeni ile açılmış olgularda gelişebilir. Hastalığın semptomları ve bulguları ihmal edilir veya göğüs cerrahi konsültasyonu geciktirilirse, dekortikasyon gibi invaziv bir yöntem ihtiyacı olabilir.

Keywords : Açık kalp cerrahisi; plevral hastalıklar; plevral efüzyon
Viewed : 12848
Downloaded : 3573