ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sıçan trakeal rezeksiyon ve uç uca anastomoz modelinde basic fibroblast büyüme faktörü ve yağ dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücrelerin yara iyileşmesi, epitelizasyon ve anjiyogenez üzerine etkisi
Berkant Özpolat1, Özer Aylin Gürpınar2, Ebru Şebnem Ayva3, Serkal Gazyağcı4, Mehmet Niyaz5
1Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
2Department of Biology, Hacettepe University, Faculty of Science, Ankara, Turkey
3Department of Pathology, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
4Department of Internal Medicine, Kırıkkale University, Faculty of Veterinary Medicine, Kırıkkale, Turkey
5Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7719
Amaç: Bu deneysel çalışmada temel fibroblast büyüme faktörü, yağ dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücre veya her ikisinin kombinasyonunun sıçan trakeal rezeksiyon ve uç uca anastomoz modelinde yara iyileşmesi, epitelizasyon ve anjiyogenez üzerine etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmanın ilk fazında mezenkimal kök hücreler, sıçan abdominal yağ dokusundan primer eksplant kültür tekniği ile izole edildi. Hücreler kültür kabının yüzeyini tamamen kapladıktan sonra pasajlandı ve immünfloresan boyama tekniği kullanılarak karakterize edildi. Bu hücreler in vivo uygulamada kullanılmak üzere donduruldu. Sıçanlar dört gruba ayrıldı: temel fibroblast büyüme faktörü (grup 1), mezenkimal kök hücre (grup 2), mezenkimal kök hücre ve temel fibroblast büyüme faktörü (grup 3) ve kontrol grubu (grup 4). Sıçanlar 60. günde sakrifiye edildi ve anastomoz granülasyon doku oluşumu, darlık ve trakeokütanöz fistül oluşum varlığı makroskopik olarak; darlık, epitel rejenerasyonu, enflamasyon, kolajen oluşumu ve neovaskülarizasyon mikroskobik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Enflamasyon çalışma gruplarında anlamlı düzeyde daha düşük iken (p=0.004, p=0.014, p=0.004), kolajen oluşumu ve epitel rejenerasyonu kontrol grubuna kıyasla çalışma gruplarında anlamlı düzeyde daha yüksekti (p=0.015, p=0.022, p=0.026 ve p=0.002, p=0.001, p=0.002).

Sonuç: Hem temel fibroblast büyüme faktörü hem de yağ dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücreler, bu sıçan modelinde epitel rejenerasyonunu ve bağ doku oluşumunu artırdı. Bu hücreler trakeal rezeksiyon yapılan hastalarda cerrahi rezeksiyona adjuvan tedavi olarak kullanılabilir.

Keywords : Yağ dokusu; anjiyogenez; epitelizasyon; immünfloresan boyama; mezenkimal kök hücre; trakeal darlık; yara iyileşmesi
Viewed : 10061
Downloaded : 2069