ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çift girişli sol ventriküllü olguda klasik Glenn ameliyatı: 20 yıllık takip
Berkay Ekici1, Handan Ünsal2, Ziya Apaydın1, Enver Ekici2, Coşkun İkizler3
1Department of Cardiology, Medical Faculty of Ufuk University, Ankara, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Medical Faculty of Ufuk University, Ankara, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ufuk University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7276
Fonksiyonel tek ventriküllü kalp nadir görülen, karmaşık bir doğuştan anomalidir. Prognozu cerrahi girişim olmadan genellikle kötüdür ve yetişkinlik döneminde de uzun süreli yaşam nadirdir. Bu yazıda çift girişli sol ventrikül, valvüler pulmoner stenoz, sol ön rudimenter sağ ventrikül, ventriküler septal defekt, diskordan ventriküloatriyal bağlantı, patent foramen ovale ve Glenn şantı olan ve 20 yıl takip edilen 57 yaşında kadın bir olgu sunuldu. Kardiyak kateterizasyonda klasik Glenn şant anatomisi gösterildi. Hasta şu an medikal tedavi ile izlenmektedir.
Keywords : Doğuştan kalp defekti; fonksiyonel tek ventrikül; Glenn şant
Viewed : 9383
Downloaded : 2980