ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ailevi Akdeniz ateşinin eşlik ettiği aktif Behçet hastalığında endovasküler stent-greftleme enfeksiyonu
İsa Coşkun1, Orhan Saim Demirtürk1, Murat Günday2, Murat Gedikoğlu3, Hüseyin Ali Tünel1, Murat Güvener1
1Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University, Adana Training and Research Center, Adana, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University, Konya Training and Research Center, Konya, Turkey
3Department of Interventional Radiology, Başkent University, Adana Training and Research Center, Adana, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6844
Yirmi dokuz yaşında bir yıldır Behçet hastalığı öyküsü olan erkek hasta karın ve sırt ağrısı yakınmasıyla bölgemizdeki bir hastaneye başvurdu. Tıbbi öyküsünde 16 yıldır ailevi Akdeniz ateşi (AAA) vardı. Torakoabdominal bilgisayarlı tomografide abdominal aortta, infrarenal düzeyde, dev bir sakküler anevrizma saptandı. Hasta merkezimize sevk edildi. Yerleştirilen endovasküler stent-greftten sonraki izleminde endovasküler stent-greft enfeksiyonuna rastlandı. Takibin dördüncü ayında retroperitoneal bölgede gelişen bir apsenin endovasküler yöntemle drenajı sırasında meydana gelen bir rüptür sonucu acilen ameliyata alınarak, aksillobifemoral baypas ile greft implantasyonu yapıldı. Bu olgu, aktif Behçet hastalığı ve AAA varlığında abdominal aort anevrizmasının acil tedavisinde endovasküler stent-greftlemenin, aktif Behçet hastalığına bağlı anevrizmanın cerrahi tedavisi çok riskli olduğundan, geçerli bir alternatif tedavi olduğunu ortaya koydu. Ancak bu olgu endovasküler stent-greftlemenin imünosüpresif ilaç tedavisi almakta olan aktif Behçet hastalarında yüksek risk taşıdığını da göstermiş oldu. Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı sonrası gelişen endovasküler protez enfeksiyonu dramatik bir olay olup tanı ve tedavisi ileri derecede karmaşık ve multidisipliner yaklaşım gerektirir.
Keywords : Abdominal aort anevrizması; Behçet hastalığı; ailesel Akdeniz ateşi; greft enfeksiyonu
Viewed : 9382
Downloaded : 1791