ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Distal Görülmeyen LAD Obstrüksiyonlu Koroner Arter Hastalarında, İntraoperatif Bulgular, Koroner Bypass Ameliyatları Sonuçları ve Ameliyat Endikasyonları
Noyan Temuçin OĞUŞ, Erdeşir NASERİ, Sinan ARSAN, *Suat ALTINMAKAS, *Oral PEKTAŞ, **Muhsin TÜRKMEN
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
**Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi
Sol ön inen arterin (LAD) oklüzyonu sonucunda distal yapısının kollateraller vasıtasıyla dolmaması, hastanın ameliyat endikasyonu açısından tartışmalı bir durum yaratmaktadır. Çalışmamızda kliniğimizde ameliyat edilen LAD'nin anjiyografik olarak görüntülenemediği 52 hasta, ameliyatta karşılaşılan LAD yapısına göre Grup I (44 hasta (% 84.6): graftable arteriel yapı) ve Grup II (8 hasta (% 15.4): alışılagelmiş tekniklerle greftlenmesi mümkün olmayan arteriel yapı) olmak üzere ayrılmış ve distal arteriel yapıya preoperatif etkili faktörler araştırılmıştır. Hastalar I. Grupta daha genç olup erkek cins oranı daha yüksektir (% 72.8'e karşılık % 12.5). Çalışmamızda "ileri yaş, kadın cins, bozuk sol ventrikül fonksiyonu, hipertansiyon, diyabet ve ekstrakardiyak ateroskleroz", LAD distal yatağında diffüz obliterasyon ihtimalini arttıran faktörler olarak saptanmıştır. Mortalite global olarak % 5.7'dir. Hastalarda 11+3 aylık takiplerde angina reküransı yoktur ve sol ventrikül fonksiyonunda düzelme olduğu gözlenmiştir.

LAD distalinin anjiografik olarak görüntülenemediği hastalardaki ameliyat sonuçlarının literatürde ilk olarak bildirildiği bu çalışmada, LAD distalinin anjiyografik olarak görülmemesinin, inoperabilite kriteri kabul edilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords : LAD, koroner bypass, koroner anjiografi, LAD, coronary bypass, coronary anjiography
Viewed : 21642
Downloaded : 5624