ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Normal atriyal bağlantılı kalıcı sol superior vena kava ile birlikte sağ superior vena kava yokluğu
Özben Ceylan, Senem Özgür, Utku Arman Örün, Vehbi Doğan, Murat Koç, Osman Yılmaz, Mahmut Keskin, Selmin Karademir
1Departments of Pediatric Cardio, Dr. Sami Ulus Obstetrics and Gynecology, Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiovascular Surgery, Dr. Sami Ulus Obstetrics and Gynecology, Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8215
Amaç: Bu çalışmada koroner sinüsü geniş olan hastalarda büyük torasik venlerin dönüş anormalliklerini saptayabilmede ekokardiyografinin rolü araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Şubat 2012 tarihleri arasında kliniğimizde altı hastaya (3 erkek, 3 kız; ort. yaş 4.1; dağılım 3 gün - 9 yıl) kalıcı sol superior vena kavanın (SVK) eşlik ettiği sağ superior vena kava (SVK) yokluğu tanısı konuldu. Sağ SVC yokluğu tanısı ekokardiyografi ve anjiyografi ile konuldu.

Bulgular: Dört hastada sağ SVK yokluğu tanısı ekokardiyografi ile teyit edildi. İki hastada ise, kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi ile tanı konuldu. Ek kardiyak anomaliler periferik pulmoner darlık, patent duktus arteriyozus, Fallot tetralojisi, atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt ve kesintili aortik ark tip B idi. Bir hasta Trizomi 9p sendromlu iken, diğeri diyabetik bir annenin bebeği idi. Üç hasta klinik izleme alındı, diğer üç hasta ameliyat edildi.

Sonuç: Ekokardiyografi ile ortaya konduğu üzere, koroner sinüsün geniş olduğu, koroner sinüs akımının arttığı ve kalıcı sol SVK’nin görüldüğü olgularda sağ SVK yokluğunun dikkatli bir şekilde araştırılması gerekmektedir.

Keywords : Sağ superior vena kava yokluğu; doğuştan kalp hastalığı; diyabetik anne bebeği; kalıcı sol superior vena kava; Trizomi 9p sendromu
Viewed : 10655
Downloaded : 2100