ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Enfektif endokardit tanısıyla ameliyat edilen hastaların demografik verileri ve sonuçları: Çok merkezli retrospektif çalışma
Mustafa Oylumlu1, Mehmet Ali Elbey1, Emin Kalkan2, Serkan Akdağ3, Kerem Özbek4, Nihan Kahya Eren5, Selim Topçu6, Fatih Kahraman7, Mahmut Akpek8, Sinan Demirtaş9, Abdulkadir Yıldız1, Mesut Aydın1, Murat Yüksel1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
4Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
5İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
6Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
7Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
8Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
9Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8386
Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de enfektif endokardit tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan hastaların demografik ve klinik özellikleri ve ekokardiyografik ve mikrobiyolojik bulguları, yanı sıra ameliyat sonuçları araştırıldı.

Çalışma planı: Bu çok merkezli çalışmaya Ocak 2005 - Ağustos 2012 tarihleri arasında 13 üçüncü basamak Üniversite/Eğitim ve Araştırma hastanesinde enfektif endokardit tanısıyla ameliyat edilen 116 hasta (65 erkek, 51 kadın; ort yaş 43±16 yıl; dağılım 14-80 yıl) alındı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, ekokardiyografik ve mikrobiyolojik bulguları, cerrahi tedavi endikasyonları ve ameliyat sonuçları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların en sık başvuru semptomu ve fizik muayene bulgusu ateş idi. Kan kültürü 35 hastada (%30) negatif idi. Stafilokoklar en sık saptanan mikrobiyolojik patojenlerdi (%22). Konjestif kalp yetmezliği 56 hastada (%48) en sık cerrahi endikasyon nedeni idi. On iki hastaya (%10) kapak tamir ameliyatı yapılırken, 104 hastada (%90) kapak replasmanı tercih edilen işlem oldu. Cerrahi tedavi uygulanan hastaların 33’ü ameliyat sonrası dönemde kaybedildi. Mortalite oranı (%28) idi. Cerrahi mortalitenin bağımsız öngördürücüleri Sınıf 3-4 fonksiyonel kapasite, C-reaktif protein yüksekliği ve böbrek fonksiyon bozukluğu olarak bulundu.

Sonuç: Enfektif endokardit komplike olgularda cerrahi olarak tedavi edilebilmesine rağmen, cerrahi tedavinin mortalite ve morbiditesi halen yüksektir.

Keywords : Epidemiyoloji; enfektif endokardit; cerrahi tedavi
Viewed : 15498
Downloaded : 3407