ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnsüline bağlı diyabeti olan hastalarda gerçekleştirilen koroner arter baypas greft cerrahisinde serum nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin belirteci böbrek fonksiyonlarındaki bozulmayı erken dönemde belirler mi?
Onursal Buğra1, Ayşe Baysal2, Ali Fedakar2, Kemalettin Erdem1, Hasan Sunar2, Bahadır Dağlar1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.7780
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greftleme (KABG) yapılan diabetes mellitus hastalarında serum nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) belirtecinin böbrek hasarının erken belirlenmesindeki etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Aralık 2011 tarihleri arasında kliniğimizde kardiyopulmoner baypas (KPB) ile izole elektif KABG yapılan 113 hasta iki gruba ayrıldı. Grup 1’in (33 erkek, 20 kadın; ort. yaş 63.6±7.2 yıl; dağılım 50-73 yıl) rutin böbrek fonksiyonları ve serum NGAL düzeyleri; grup 2’nin ise (40 erkek, 20 kadın; ort. yaş 64.6±8.3 yıl; dağılım 49-76 yıl) yalnızca rutin böbrek fonksiyonları ölçüldü. Parametreler KPB sonrası 2, 24. ve 72. saatlerde toplandı. Serum kreatinin değerinin 1.2 mg/dL üzerinde olması böbrek hasarı olarak tanımlandı. Bu tanıma göre çalışma grupları alt gruplara ayrıldı. Erken ameliyat sonrası dönemde, serum NGAL değerleri ile akut böbrek yetmezliği gelişimi arasındaki muhtemel ilişki gruplar arası ve alt gruplarda incelendi.

Bulgular: Kardiyopulmoner baypas sonrası ikinci saat serum NGAL ölçümüne göre böbrek hasarı olan hastaların tümünde, KPB sonrası 72. saat serum kreatinin ölçümlerinde de böbrek hasarı saptandı. Kardiyopulmoner baypas sonrası 72. saat serum kreatinin ölçümüne göre böbrek hasarı olmayan hastaların tümü, KPB sonrası ikinci saat serum NGAL ölçümlerinde de böbrek hasarı saptanmayan hastalardı. Kardiyopulmoner baypas sonrası 72. saatteki böbrek hasarını öngörmede, KPB sonrası ikinci saat serum NGAL düzeylerinin belirleyici olduğu görüldü.

Sonuç: Kardiyopulmoner baypas sonrası ikinci saatte serum NGAL değerlerinde yükselme böbrek hasarının kuvvetli bir göstergesidir ve alınması gereken tedbirler açısından erken bir uyarıcı olabilir. Serum kreatinin değerlerindeki yükselme genellikle geç dönemde olmaktadır ve bu nedenle tespit edildiğinde böbrek hasarı önlenemeyebilir.

Keywords : Akut böbrek yetmezliği; elektif koroner arter greftleme; nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin; serum kreatinin
Viewed : 12493
Downloaded : 2616