ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda farklı yöntemlerle saptanan maksimal oksijen tüketim kapasitesinin karşılaştırılması
Pervin Korkmaz Ekren, Alev Gürgün, Hale Karapolat, Pelin Özdemir, Nur Töreyin, Sezai Taşbakan, Özen Kaçmaz Başoğlu, Feza Bacakoğlu
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8494
Amaç: Bu çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET) sırasında ölçülen maksimal oksijen tüketim kapasitesi (pikVO2) ile artan hızda mekik yürüme testinden (AHMYT) hesaplanan pikVO2 arasındaki ilişki değerlendirildi ve bunların yaşam kalitesiyle olan ilişkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ayaktan pulmoner rehabilitasyon (PR) programını tamamlayan PR öncesi ve sonrasında yürüme bandıyla uygulanan KPET ve AHMYT ile değerlendirilen 38 stabil KOAH’lı hastanın (35 erkek, 3 kadın; ort. yaş 64.6±8.3 yıl; dağılım 48-82 yıl) verileri retrospektif olarak gözden geçirildi. Pulmoner rehabilitasyon sekiz hafta süresince uygulandı. PikVO2, KPET sırasında her soluk yöntemiyle ölçüldü. PikVO2 AHMYT mesafesinden “4.19+ [0.025x AHMYT mesafesi]” formülü ile hesaplandı. Hastaların PR öncesi ve sonrası dispne derecesi Borg skalasıyla, yaşam kalitesi ise St. George Solunum Anketi (SGRQ) ile değerlendirildi.

Bulgular: PikVO2 değerleri KPET ile PR öncesi 15.9±5.1 ml/dk./kg, PR sonrası 17.3±5.3 ml/dk./kg (p=0.001) olarak ölçüldü. Artan hızda mekik yürüme testi ile hesaplanan PR öncesi pikVO2 değeri 11.6±3.2 ml/dk./kg iken, PR sonrası 13.4±3.2 ml/dk./kg (p<0.001) idi. Artan hızda mekik yürüme test mesafesi 296.1±128.9 metreden 367.1±129.1 metreye yükseldi (p<0.001). Pulmoner rehabilitasyon öncesi ve sonrasında AHMYT’den hesaplanan pikVO2 ile KPET ile saptanan pikVO2 a rasında a nlamlı i lişki olduğu (sırasıyla p =0.001 ve p=0.005) saptandı. Bu ilişkinin PR öncesi dönemde orta düzeyde pozitif (r=0.50), PR sonrasında ise zayıf (r=0.449) olduğu gözlendi. Pulmoner rehabilitasyon programından sonra dispnede azalma, yaşam kalitesinde ve yürüme mesafesinde artış saptandı. St. George Solunum Anketinin aktivite, etki, toplam skorlarıyla KPET ile saptanan pikVO2 arasında PR öncesi ve sonrası anlamlı fakat zayıf düzeyde ilişki bulundu (p<0.05).

Sonuç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda egzersiz kapasitesi değerlendirmesinde AHMYT kullanılabilir. Bu ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntem olmakla birlikte, daha objektif verilere ulaşmak için KPET tercih edilmelidir.

Keywords : Kardiyopulmoner egzersiz testi; kronik obstrüktif akciğer hastalığı; artan hızda mekik yürüme testi; maksimal oksijen tüketim kapasitesi
Viewed : 12269
Downloaded : 2375