ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Uzamış hava kaçağı ve inatçı plevral boşluk yönetiminde Heimlich valfinin etkinliği
Maruf Şanlı, Bekir Elma, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8479
Amaç: Bu çalışmada, herhangi bir neden ile ameliyat edilmiş olan hastalarda, ameliyat sonrası uzamış hava kaçağı ve plevral boşluk tedavisinde Heimlich valfi uygulamasının etkinliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Kliniğimizde Ağustos 2009 - Mart 2013 yılları arasında herhangi bir neden ile ameliyat edilmiş olan ve uzamış hava kaçağı ve inatçı plevral boşluk sorunu olan 26 hastada, mevcut göğüs tüpünden Heimlich valfi uygulandı. Uygulamadan dört saat sonra arka-ön akciğer grafisi çekilen ve taburcu edilen hastalar, haftalık kontrollere çağırılarak tekrarlanan arka-ön akciğer grafileri ile değerlendirildi. Hava-sıvı drenajı kesilen ve akciğer grafisinde plevral boşluğu kaybolan ya da kabul edilebilir düzeyde aseptik plevral boşluğu olan hastalarda tüp torakostomi sonlandırıldı. Akciğerin tam ekspanse olduğu veya ek alternatif girişim gerektirmeyen hastalarda girişim başarılı olarak kabul edildi.

Bulgular: Ameliyat sonrası 8 ile 30. günler arasında göğüs tüpünden Heimlich valfi bağlandı ve hastalar taburcu edildi. Ortalama değişim süresi 18 gün (dağılım 3-60) idi. On dokuz hastada (%73) tam ekspansiyon gözlenirken, beşinde (%19.2) apekste, ikisinde (%7.69) ise laterobazal bölgesinde kabul edilebilir düzeyde aseptik plevral boşluk izlendi. Girişim geniş bir plevral boşluk kalması nedeni ile yalnızca bir hastada başarısız oldu. Bu hasta tekrar ameliyat edilerek, pektoral kas flebi ile boşluk dolduruldu.

Sonuç: İnatçı plevral boşluk ve uzamış hava kaçağı ameliyat sonrası göğüs cerrahlarını en çok uğraştıran sorunlardır. Bu tür sorunların olduğu hastalarda Heimlich valfi, güvenli ve etkin bir tedavi yöntemidir.

Keywords : Heimlich valfi; plevral boşluk; uzamış hava kaçağı
Viewed : 13026
Downloaded : 5049