ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Travmatik diyafragma rüptürlerinde mortaliteyi etkileyen faktörler
Taner Tarladaçalışır, Y. Altemur Karamustafaoglu, Yener Yörük
Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8700
Amaç: Bu çalışmada diyafram rüptürü nedeni ile cerrahi uygulanan hastalarda mortaliteyi ekileyen olası faktörler araştırıldı.

Çalışma planı: Mayıs 1997 - Mayıs 2009 tarihleri arasında toplam 30 hasta (27 erkek, 3 kadın; ort. yaş 42.6 yıl; dağılım 16-88 yıl) diyafram rüptürü nedeni ile kliniğimizde ameliyat edildi. Hastalar mortaliteyi etkileyen olası faktörler açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Yirmi iki hastaya acil cerrahi girişim ilk yedi günde uygulandı. Diğer altı hasta latent fazda ve iki hasta obstrüktif fazda ameliyat edildi.

Bulgular: Dokuz hastaya torakotomi, dokuz hastaya laparotomi ve 12 hastaya torakotomi ve laparotomi yapıldı. Sekiz hastaya eksploratif laparotomi ile tanı konuldu. Hastanede kalış süresi ortalama 12 gün (1-50 gün) idi. Sekiz hastada morbidite (%27) görülür iken, yedi hastada (%23) mortalite görüldü. Beş hastada eşlik eden yaralanma bulunamaz iken, 25 hastada eşlik eden yaralanmalar vardı. Bu hastaların 16’sında (%53) eşlik eden yaralanmalar için ek cerrahi girişimler gerekti. İleri yaş (p=0.020) ve daha uzun süre yoğun bakım ihtiyacı olması (p=0.020) mortaliteyi negatif yönde etkileyen faktörler olarak bulundu.

Sonuç: Eşlik eden organ yaralanmaları morbidite ve mortaliteyi etkileyen ana prognostik faktördür. İleri yaş ve travmatik diyafram rüptürüne eşlik eden organ yaralanması olan hastaların mekanik ventilatörden erken ayrılması, agresif tedavi ve yakın takibi, morbidite ve mortaliteyi azaltabilir.

Keywords : Diyafram; mortalite; rüptür; travma
Viewed : 9873
Downloaded : 2020