ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sıçanlarda alt ekstremite iskemisi ve reperfüzyonu ile tetiklenen akciğer hasarının azaltılmasında pentoksifilin, iloprost ve silostazolün proenflamatuvar sitokin aracılı koruyucu etkileri
Mete Hıdıroğlu1, Emrah Uğuz1, Gökhan Özerdem2, Esin Yıldız3, Öcal Berkan4
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Sevgi Hospital, Kayseri, Turkey
3Departments of Pathology, Medical Faculty of Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
4Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8304
Amaç: Bu çalışmada, pentoksifilin, iloprost ve silostazolün alt ekstremite iskemisi-reperfüzyonu ile tetiklenen akut akciğer hasarını azaltıp azaltmadığı ve bu koruyucu etkilere sitokinlerin dahil olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Kırk sıçan rastgele beş gruba ayrıldı: kontrol (grup 1), iskemi-reperfüzyon (grup 2), pentoksifilin (grup 3), iloprost (grup 4), iloprost ve silostazol (grup 5). Tüm ilaçlar iskemi öncesi uygulandı. Tümör nekroz faktör- alfa (TNF-a), interlökin-6 (IL-6) ve total sialik asit (TSA) incelemeleri için numuneler alındı. Akciğer hasarı bulguları incelendi.

Bulgular: İnterlökin-6 ve TNF düzeylerinde 90. dakikada artış olduğu ve hatta 240. dakikadan sonra da yüksek seyrettiği saptandı. Grup 3 ve 4’de, IL-6 ve TNF düzeyleri, grup 2 ile karşılaştırıldığında 90, 180. ve 240. dakikalarda anlamlı olarak düşüktü. Total sialik asit düzeyleri 180. dakikada grup 2, 3, 4 ve 5’te bazal ve 90. dakikadaki değerlerden anlamlı olarak farklı idi. Bu zaman noktasında TSA düzeyleri grup 2 ve 3’te grup 4 ve 5 ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksekti.

Sonuç: Alt ekstremite İ/R ile tetiklenmiş bu akut akciğer hasarı modelinde, pentoksifilin, iloprost ve silostazol ile ön tedavinin uygulanması, proinflamatuvar aktiviteyi ve parankimal akciğer hasarını anlamlı düzeyde azaltmıştır.

Keywords : Silostazol; iloprost; iskemi-reperfüzyon hasarı; akciğer hasarı; pentoksifilin
Viewed : 9683
Downloaded : 1911