ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
BİDİREKSİYONEL SUPERIOR KAVAPULMONER ŞANT PROSEDÜRLERİNDEN SONRA PULMONER ARTER GELİŞİMİ
NURÖZLER Feza, BRADLEY Scott M.
Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina, ABD

Giriş ve Amaç:

Bidireksiyonal superior kavapulmonary shunt (BSKPS) prosedurleri; bidireksiyonal Gleen şantı (BDG) ve Hemi-Fontan operasyonları, fonksiyonel tek ventriküllü hastalarda Fontan operasyonunu öncesi yapılan ara dönem palyatif procedürlerdir. Pulmoner arter (PA) gelişiminin BSKPŞ prosedurlerinden sonra duraksadığını bildiren çalışmalar vardır. Bidireksiyonal superior kavapulmonary shunt (BSKPŞ) prosedurlerinin pulmoner arterlerin gelişimi üzerindeki etkilerini ve gelişimin duraksamasına neden olabilecek faktörleri belirlemek için bu çalışma planlandı.

Materyal ve Metod:

Ağustos 1989 ile Mayıs 1997 arasında toplam 80 hastada; 22 BDG şant, 58 Hemi-Fontan operasyonu uygulandı. Bunlardan pre- BSKPŞ ve post- BSKPŞ anjiyogramları mevcut olan 43 hasta çalışmaya alındı. Pre- BSKPŞ ve Post- BSKPŞ anjiyogramlar retrospektif olarak incelendi. Sağ ve sol PA ler ile alt lob dallarının çapları ölçüldü. PA kesit alanları ( mm 2) ve indeksler Nakata metodu kullanılarak hesaplandı. Ayrıca Pre- BSKPŞ ve Post- BSKPŞ kateter çalışmalarında kaydedilen hemodinamik veriler de karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 43 hastanın 16’sına BDG 27’sine hemi-fontan operasyonu uygulandı. Pre- BSKPŞ ve post- BSKPŞ anjiyogramlar arasındaki ortalama süre 13 aydı (5-54 ay). PA’in çapları ve indexleri karşılaştırıldığında, sol PA (p=0.01), sağ alt lob dalı (p=0.0007), sol alt lob (p=0.02) dalı ve toplam alt lob dalları (p=0.001) indexlerinde önemli azalma bulundu. BDG ve hemi-Fontan grupları arasında, BSKPŞ öncesi ve sonrası PA çap ve indexlerindeki değişim karşılaştırıldığında önemli bir fark bulunamadı.

Sonuç:

Bulgular BSKPŞ operasyonlarının pulmoner arterlerin gelişiminde bir duraksamaya yol açtığını desteklemektedir.

Keywords : Kavapulmoner shunt, pulmoner arter,Cavapulmonary shunt, pulmonary artery
Viewed : 12140
Downloaded : 2884