ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ÇIKAN AORT ANEVRİZMASI VE AORT YETMEZLİĞİ OLAN OLGULARDA AORT KAPAĞIN KORUNMASI (DAVİD –1 OPERASYONU)
TÜRKOĞLU Halil, AKÇEVİN Atıf, PAKER Tufan, ERSOY Cihangir, BAYER Vedat, AYTAÇ Aydın, *MERT Murat, *ÇETİN Gürkan
Vehbi Koç Vakfı, Amerikan Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı, İSTANBUL
*İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı / İSTANBUL
Çıkan aort anevrizmalarına ve bu zeminde gelişen aort disseksiyonlarına büyük bir çoğunlukla aort kapak yetmezliği de eşlik eder. Ancak bu tip olgularda görülen aort yetmezliği, aort kasplarının yapısı ve hareket kabiliyeti tamamen korunmuş olmasına rağmen sinotübüler bileşim yeri, aort kökü ve aort annulusunun dilatasyonuna bağlı olarak gelişir. 1990’ lı yılların başına kadar, aort kapak ve çıkan aortanın kompozit bir greftle değiştirilmesi operasyonu bu tür olguların tedavisinde uygulanan tek cerrahi yöntem iken, son yıllarda David tarafından popülarize edilen aort yetmezliğinin eşlik ettiği çıkan aort anevrizmalarında aort kapağın korunması operasyonu büyük bir güncellik kazanmıştır. Kliniği’mizde ikisi çıkan aort anevrizması, biri ise anevrizma zemininde gelişen tip II aort disseksiyonu tanısı konan ve 3 ila 4 (+) aort yetmezliğinin eşlik ettiği üç hastaya nativ aort kapak korunarak David-1 operasyonu uygulanmıştır. Postoperatif erken dönem takiplerinde aort yetmezliğinin iki hastada 0-1(+)’ e indiği ve bir hastada ise tamamen kaybolduğu gözlenmiştir. Hastalar halen asemptomatik olarak takip edilmektedirler. Ülke’mizde halen yaygın olarak uygulanmayan David operasyonunun, literatürde bildirilen başarılı orta-uzun dönem sonuçlarının yanısıra bu tür hastaların cerrahi tedavisinde gerek mekanik kapak replasmanının dezavantajlarını ortadan kaldırması, gerekse yapısı tamamen normal olan nativ aort kapağın korunmasını sağlaması açısından mutlaka düşünülmesi gerekli bir yöntem olduğu görüşündeyiz.
Keywords : Aort disseksiyonu, aort kapak yetmezliği, Ascending aortic aneurysm aortic regurgitation aortic valve sparing operations
Viewed : 26835
Downloaded : 8753