ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yetmiş beş yaş üstü kadınlarda izole koroner artery baypas greft cerrahisi riski erkeklere göre gerçekten yüksek midir?
Hasan Uncu1, Mehmet Acıpayam2, Levent Altınay2, Murat Gençaslan3, Habib Çakır1, İbrahim Özsöyler1
1Department of Cardiovascular Surgery, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
1Department of Cardiovascular Surgery, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
3Department of Cardiology, Muş State Hospital, Muş, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9046
Amaç: Bu çalışmada izole koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi yapılan 75 yaş üzeri kadın ve erkek hastalardaki muhtemel farklılıklar araştırıldı ve risk faktörleri belirlendi.

Çalışma planı: Ocak 2004 - Ocak 2012 tarihleri arasında kardiyopulmoner baypas ile izole koroner baypas greft (KABG) cerrahisi uygulanmış olan toplam 174 hasta (121 erkek, 53 kadın; ort. yaş 77.1 yıl; dağılım 75-97 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar cinsiyetlerine göre iki gruba ayrıldı: Grup 1 erkek hastalardan, grup 2 ise kadın hastalardan oluşuyordu. Her iki grubun ameliyat öncesi risk faktörleri, ameliyat sırası ve sonrası verileri ve erken dönem mortalite oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: Diyabetes mellitus insidansı ve EuroSCORE değerleri kadınlarda daha yüksek iken, sigara içme oranı erkeklerde daha yüksek idi (sırasıyla p=0.012; p<0.01; p<0.01). Hasta başına düşen greft sayısı ve mediastinal drenaj hacmi erkeklerde daha yüksek iken, yoğun bakımda kalış süresi kadınlarda daha uzundu (sırasıyla, p=0.039; p=0.041; p<0.01). Sol internal mammaryan arter greft kullanımı, inotropik ilaç gereksinimi, intraaortik balon pompası desteği, nörolojik komplikasyonlar, atriyal fibrilasyon insidansı ve hastanede kalış süresi iki grupta da benzerdi. Grupların mortalite oranları arasında anlamlı bir fark bulunmadı [grup 1, 1.7% (n=2); grup 2, 3.8% (n=2)].

Sonuç: Yetmiş beş yaş üzeri kadın hastalarda, aynı yaş grubu erkeklere kıyasla, diyabetes mellitus insidansı, EuroSCORE değeri ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi daha yüksek olmasına rağmen, KABG cerrahisi benzer mortalite oranları ile yapılabilmektedir.

Keywords : Koroner arter baypas greftleme; yaşlı; morbidite; mortalite; cinsiyet
Viewed : 9027
Downloaded : 2085