ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftleme sonrasında beden kütle indeksinin erken cerrahi sonuçlar üzerindeki etkileri
Jamshid Bagheri1, Fereshteh Rezakhanloo1, Ali Kord Valeshabad2, Amin Bagheri1
Cardiac Surgery and Transplantation Research Center (CTRC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
1Cardiac Surgery and Transplantation Research Center (CTRC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Farzan Clinical Research Institute, Tehran, Iran
3Postdoctoral Research Fellow, Department of Ophthalmology and Visual Sciences, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8680
Amaç: Bu çalışmada vücut kütle indeksinin (VKİ) koroner arter baypas greftlemenin (KABG) erken cerrahi sonuçları üzerindeki etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Ağustos 2007 - Mart 2011 tarihleri arasında, İran, Tahran Shariati Hastanesi’nde izole KABG yapılan toplam 1,673 ardışık hasta (1,209 erkek, 464 kadın; ort. yaş 58.6±9.9 yıl; dağılım 21-87 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar VKİ değerlerine göre dört gruba ayrıldı: zayıf (VKİ ≤19 kg/m2, n=55), normal/aşırı kilolu (VKİ 20-29 kg/m2, n=523), obez (VKİ 30-39 kg/m2, n=739) ve morbid obez (VKİ ≥40 kg/m2, n=356). Gruplar arasında ameliyat öncesi özellikler karşılaştırıldı. Beden kütle indeksinin ameliyat sonrası mortalite ve morbidite üzerindeki etkileri, basamaklı çok değişkenli lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: Gruplar arasında mortalite oranı açısından anlamlı bir fark yoktu. İntraaortik balon pompası (İABP), çok değişkenli lojistik regresyon analizinde ameliyat sonrası mortalitenin tek bağımsız öngördürücüsü idi (OR=20.5, %95 CI=8.6-50.5; p<0.001). Beden kütle indeksi, ameliyat sonrası pulmoner komplikasyonlar ile bağımsız olarak ilişkilendirildi (OR=1.6, %95 CI=1.2-2.1; p=0.001).

Sonuç: Çalışma bulgularımız, VKİ’nin KABG sonrası mortalitenin değil, fakat KABG sonrası pulmoner komplikasyonların bağımsız bir öngördürücüsü olduğunu göstermektedir.

Keywords : Vücut kütle indeksi; koroner arter baypas greftleme; mortalite
Viewed : 9395
Downloaded : 2095