ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atan kalpte koroner arter baypas greft cerrahisinin çok uzun dönem anjiyografik sonuçları
Berk Özkaynak1, Özgür Yıldırım2, Mehmet Aksüt3, Oruç Alper Onk3, Nihan Kayalar1, Suat Nail Ömeroğlu4, Vedat Erentuğ3, Cevat Yakut5
Department of Cardiovascular Surgery, Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
1Department of Cardiovascular Surgery, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of İstanbul Bilim University, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
5Department of Cardiovascular Surgery, Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9148
Amaç: Bu çalışmada atan kalpte koroner arter baypas greftleme (KABG) yapılan hastalarda anjiyografinin uzun dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Eylül 1993 - Aralık 1995 tarihleri arasında aynı iki cerrah tarafından atan kalpte KABG yapılan ve takiben anjiyografisi çekilen toplam 162 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Ameliyat ile anjiyografi arasında geçen süre ortalama 9.8±1.2 yıldı (dağılım 7.1-12.6 yıl). Genel olarak greft açıklık oranı sol internal mammaryan arterde %95.57 iken, safen ven greftinde %46.03 olarak bulundu. Takip sürecinde, 27 hastaya (%16.67) perkütan koroner girişim uygulandı. Bunların sekizinde SVG’de ciddi darlık nedeniyle, diğerlerinde nativ koroner arterde yeni ciddi lezyon oluşumu nedeniyle işlem uygulandı. Beş hastaya da tekrar KABG uygulandı. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası değişkenler ile greft açıklığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: Konvansiyonel baypasa kıyasla, atan kalpte KABG tekniği kan ve kan ürünlerinin transfüzyonunu azaltma, yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süresini kısaltma, maliyeti düşürme ve morbidite ve mortaliteyi azaltma gibi iyi bilinen avantajlara sahiptir. Çok uzun dönem anjiyografik takip çalışmamızda atan kalpte KABG’nin konvansiyonel baypas işlemi kadar güvenilir olduğu ve özellikle sol ön inen koroner arterde mükemmel sonuç ve açıklık sağladığı görüldü. Bu nedenle, atan kalpte KABG tekniği, seçilmiş hastalarda öncelikli olarak tercih edilmelidir.

Keywords : Koroner arter baypas; miyokardiyal revaskülarizasyon; atan kalp
Viewed : 8549
Downloaded : 1940