ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greft cerrahisi yapılan diyabet hastalarında renal doz dopaminin renal tübüler fonksiyon üzerine etkisi
Ali Sarıgül1, Cüneyt Narin2, Ahmet Özkara3, Ömer Tanyeli1, Gamze Sarkılar4, Erdal Ege1, Mehmet Yeniterzi1
Department of Cardiovascular Surgery, Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty, Konya, Turkey
1Departments of Cardiovascular Surgery, Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty, Konya, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Private Ege Sağlık Hospital, İzmir, Turkey
3 Department of Cardiovascular Surgery, Private Liv Hospital, İstanbul, Turkey
4Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty, Konya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9723
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greftleme (KABG) yapılan diyabet hastalarında renal doz dopamin infüzyonunun profilaktik kullanımının klinik sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Bu prospektif randomize çalışmada elektif KABG yapılması planlanan 40 ardışık diyabet hastası iki eşit gruba randomize edildi: grup 1’e anestezi indüksiyonundan itibaren 48 saat süreyle renal dozda (2.5-4.0 mg/kg/dk.) dopamin infüzyonu verildi; grup 2 ise tedavi edilmemiş kontrollerden oluşuyordu. Kardiyopulmoner baypas için aortik ve sağ atriyal kanülasyonu ile standart sternotomi tekniği uygulandı.

Bulgular: Günlük idrar çıkışı, sıvı dengesi, serum kreatinin, kan üre düzeyleri ve kreatinin klirensi üç ve beşinci günlerde ölçüldü. Kontrol grubunda ameliyat sonrası üçüncü ve beşinci günlerde kreatinin klirens düzeyleri sırasıyla 24.8±12.3 mL/dk ve 18.1±10.1 mL/dk azaldı. Dopamin grubunda ameliyat sonrası üçüncü ve beşinci günlerde kreatinin klirens düzeyleri sırasıyla, 7.7±10.8 mL/dk. (p=0.005) ve 10.7±11.7 mL/dk. (p=0.001) arttı. Kontrol grubuna kıyasla, grup 1’deki hastaların serum kreatinin düzeyinde üçüncü ve beşinci günlerde daha az artış görüldü (p<0.001).

Sonuç: Renal tübüler fonksiyonun göstergesi olan kreatinin ve kreatinin klirens düzeyleri, anestezi indüksiyonun başladığı zaman renal doz dopamin infüzyonu ile pozitif etkilendi. Verilerimiz, özellikle diyabet hastalarında ameliyat sonrası renal fonksiyonların yeniden normalleşmesine katkıda bulunabilir.

Keywords : Koroner arter baypas greftleme; diabetes mellitus; renal doz dopamin; renal fonksiyon bozukluğu
Viewed : 8427
Downloaded : 2007