ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ameliyat sonrası erken dönemde hemodinamik instabilitenin tedavi yaklaşımı
Rezan Aksoy1, İlyas Kayacıoğlu2, Didem Güngör Arslan3, Ahmet Yavuz Balcı2, Fatih Özdemir2, Abdullah Kemal Tuygun2, İbrahim Yekeler2
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
1Ağrı Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ağrı, Türkiye
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9106
Amaç: Bu çalışmada ameliyat sonrası erken dönemde çeşitli cerrahi nedenlere bağlı oluşan hemodinamik instabilitenin tedavi yaklaşımı araştırıldı.

Çalışma planı: Kliniğimizde Ocak 2006 - Ocak 2012 tarihleri arasında açık kalp ameliyatı uygulanan ve yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) ve ameliyathanede yeniden eksplorasyon uygulanan toplam 222 hasta çalışmaya alındı. Hastalar üç gruba ayrıldı. Grup 1 (n=47) çalışmamızın esasını oluşturan kardiyopulmoner baypas (KPB) desteği ile ameliyat sonrası YBÜ’de yeniden eksplore edilen hastalardan, grup 2 (n=65) KPB desteği olmadan ameliyat sonrası YBÜ’de acil şartlarda yeniden eksplore edilen hastalardan ve grup 3 (n=110) ameliyathane odasında ameliyat sonrası erken dönemde yeniden eksplore edilen hastalardan oluşturuldu. Primer ameliyattaki KPB süresi, yeniden eksplorasyon zamanı (ameliyat sonrası kaçıncı saat olduğu), yeniden eksplorasyon süresi ve nedeni, primer ameliyat, YBÜ’de yapılan işlem, ameliyat sonrası enfeksiyon varlığı, YBÜ’de ve hastanede yatış süresi, kan ürünü replasman gereksinimi ve mortalite ve morbidite sonuçları gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların %64’ünün masif drenaj nedeni ile revizyon, %20’sinin kardiyak arrest nedeni ile revizyon ve %16’sının ise malign aritmi nedeniyle yeniden eksplorasyon gereksinimleri oldu. Hastaların %74’üne ameliyat sonrası yeniden eksplorasyon, %12’sine KPB desteği, %8’ine revaskülarizasyon ve %6’sına ameliyat sonrası komplikasyon tamiri yapıldı. Ameliyathanede yeniden eksplore edilen hastaların mortalite oranları, diğer gruplara kıyasla, anlamlı düzeyde daha düşük bulundu (grup 1, %72; grup 2, %45; grup 3, %9).

Sonuç: Açık kalp resüsitasyonuna geçilmek zorunda kalınan hastalarda ameliyathane şartlarının çabuk ve etkili olarak sağlanması hayat kurtarıcıdır. Etkili ve zamanında yapılan KPB desteği iyi bir ameliyat sonrası yoğun bakım için gereklidir. Bu işlem hastaya ilave bir yük getirmez ve zaman kaybından ve transport süresince karşılaşılabilecek olumsuz olaylardan hastayı korur.

Keywords : Kardiyopulmoner baypas; ameliyat sonrası yoğun bakım; yeniden eksplorasyon
Viewed : 9010
Downloaded : 2221