ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greft hastalarında statin ön tedavisi sağ atriyal miyosit apoptozisini etkiler mi? In-vivo pilot çalışma
Fuat Büyükbayrak1, Fatma Kaya Dağıstanlı2, Eray Aksoy1, Sabit Sarıkaya1, Gülbüz Sezgin3, Melek Özturk2, Mete Alp1, Kaan Kırali1
Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
1Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Medical Biology and Genetics, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Marmara University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9003
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda statin ön tedavisinin sağ atriyal miyositlerin apoptozisine karşı olası koruyucu etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya 29 ardışık hasta dahil edildi. Grup 1’deki hastalara (n=12; erkek: 83.3%) hastaneye yatış gününden itibaren atorvastatin 40 mg/gün tedavisi uygulandı, grup 2’deki hastalara (n=17; erkek: 82.3%) ise statin tedavisi uygulanmadı. Sağ atriyal örnekler kardiyopulmoner baypasa girilmeden önce alındı ve %10’luk nötral formalin ile fikse edildi. Apoptotik hücrelerin tespiti için immünoperoksidaz boyama ve TUNEL yöntemi kullanıldı. Immün boyamalı aktif kaspas-3 ve proliferatif hücre nükleer antijen (PCNA) hücrelerinin sayımı ışık mikroskopu kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Grup 1’deki hastaların endokardiyal (p=0.04) ve epikardiyal (p=0.01) katmanlarındaki ortalama apoptotik indeks değerleri grup 2’dekilere kıyasla, anlamlı düzeyde düşük bulundu. Miyokardiyal katmanlardaki değerler arasında fark olmadığı görüldü (p=0.35). Katmanlar arasında ortalama PCNA indeksi açısından anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Koroner arter baypas greftleme öncesi statin ön tedavisinin kardiyak miyosit kaybını azaltabileceği görünmekte olup, açık kalp cerrahisi sonrası yararlı etkilere işaret edebilir.

Keywords : Apoptoz; koroner arter baypas greftleme; statin
Viewed : 9157
Downloaded : 1942