ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Fosforilkolin kaplı ekstrakorporeal dolaşım sistemleri koagülasyon faktörlerini yetersiz düzeyde etkiler: Ön rapor
Kadir Çeviker1, Mustafa Canikoğlu2, Ali Can Hatemi3, Ayşem Kaya4, Gürkan Çetin3, Kamil Karaoğlu5, Zafer Başlar6, Ali Murat Mert4, Şahin Şahinalp1
İstanbul University Institute of Cardiology, İstanbul, Turkey
1Department of Cardiovascular Surgery, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
3Departments of Biochemistry Laboratory, İstanbul University Institute of Cardiology, İstanbul, Turkey
4Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul University Institute of Cardiology, İstanbul, Turkey
5Departments of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul University Institute of Cardiology, İstanbul, Turkey
6Department of Hematology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8727
Amaç: Bu çalışmada izole koroner arter baypas greftleme (KABG) yapılan hastalarda fosforilkolin (FK) kaplamalı ekstrakorporeal dolaşım (EKD) devrelerinin, kaplamasız EKD devrelerine kıyasla, etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: Elektif KABG’ye alınan 28 hasta (24 erkek, 4 kadın; ort. yaş 62±12 yıl; dağılım 41-84 yıl) bu tek-kör prospektif çalışma planında ve tek-çift sayı randomizasyon yöntemi ile çalışmaya dahil edildi. Fosforilkolin kaplamalı EKD sistemleri grup 1’de, kaplamasız EKD sistemleri ise grup 2’de kullanıldı. Koagülasyon faktörlerinin aktivasyon yüzdeleri [faktör (F)-II, F-V, F-VII, F-VIII, F-X, F-XII ve von Willebrand faktör], D-dimer ve antitrombin III düzeyi ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında ölçüldü.

Bulgular: Faktör II ve F-X aktivasyon yüzdesi kros-klemp kaldırılmadan hemen önce (T1) grup 2’de grup 1’e göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Faktör XII aktivasyon yüzdesi ise ameliyat sonrası (altı saat sonra-T3 ve bir hafta sonra-T4) her iki grupta da artmakta idi, ancak bu artış grup 2’de anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.01). D-Dimer düzeyi her iki grupta da tedricen artarak anlamlı olarak yüksek seyretti (p<0.001), ancak gruplar arasında fark gözlenmedi. Antitrombin III aktivitesi her iki grupta da T1’de başlangıç düzeyine (T0) göre belirgin olarak azaldı (p<0.01). von Willebrand faktör aktivitesi T1’de ve kardiyopulmoner baypastan (KPB) çıktıktan sonra (T2) her iki grupta da anlamlı olarak arttı (p<0.01); bu iki grup arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermedi (p>0.05).

Sonuç: Fosforilkolin kaplamalı EKD sistemlere kıyasla, kaplamasız EKD sistemlerinde faktör aktivasyon yüzdesi daha yüksek olmasına rağmen, anlamlı bir klinik farklılığa neden olmamaktadır. Bununla birlikte, hem FK kaplı hem de kaplamasız EKD sistemleri, kardiyopulmoner baypas sırasında benzer biyolojik etkiler sergilemektedir.

Keywords : Kan koagülasyon faktörü; ekstrakorporeal dolaşım; hemakompatibilite; fosforilkolin
Viewed : 8952
Downloaded : 1856