ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer metastazı rezeksiyonunun sonuçları ve prognostik faktörler
Gökçe Cangel1, Akif Turna1, Ahmet Demirkaya1, Hasan Tüzün2, Kamil Kaynak1, Özkan Demirhan3
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8325
Amaç: Bu çalışmada, metastazektominin sağkalım sonuçları ve sağkalımı etkileyen prognostik faktörler araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2004 ile Mart 2012 tarihleri arasında, kliniğimizde metastatik akciğer hastalığı nedeni ile ameliyat edilmiş toplam 85 hasta (44 erkek, 41 kadın; ort. yaş 51 yıl; dağılım, 15-85 yıl) retrospektif olarak incelendi. Klinik ve radyolojik bulguların cerrahi sonrası sonuçlara olan muhtemel etkileri değerlendirildi.

Bulgular: Seksen beş hastaya toplam 118 cerrahi işlem uygulandı. En sık uygulanan girişim; 104 hastaya (%88) torakotomi idi. İkinci en sık uygulanan girişim ise, 12 hastada (%10) video yardımlı torakoskopik cerrahi idi. Akciğer metastazektomisi yapılan hastalarda üç yıllık sağkalım oranı %85, beş yıllık sağkalım oranı ise %62.5 idi. Üç yıllık sağkalım primer karsinomlu hastalarda %76, karsinom olmayanlarda ise %37 olarak tespit edildi. Kolorektal karsinomlu hastalarda lenf nodu tutulumunun anlamlı bir prognostik faktör olmadığı belirlendi (p>0.05). Meme karsinomunun akciğer metastazı nedeni ile ameliyat edilmiş hastalarda ortalama sağkalım 35±2.1 ay, iki yıllık sağkalım ise %50 olarak bulundu.

Sonuç: Akciğer metastazektomisi yapılan hastalarda iyi sağkalım oranı elde edilebilir. Sağkalımı belirleyen esas prognostik faktörün, primer tümörün histopatolojisi olduğu düşünülmektedir.

Keywords : Akciğer; metastazektomi; metastaz; sağkalım
Viewed : 9226
Downloaded : 3130