ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğerin karsinoid tümörleri ve malign epitelyal tümör birlikteliği
Mehmet Ali Bedirhan1, Levent Cansever1, Celalettin Kocatürk1, Nur Ürer2
Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
1Departments of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Pathology, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8549
Amaç: Bu çalışmada epitelyal tümörün eşlik ettiği akciğer karsinoid tümörlü ve cerrahi olarak tedavi edilen beş olgu tanımlandı ve tanısal ve patolojik incelemelere ilişkin deneyimlerimiz literatür eşliğinde tartışıldı.

Çalışma planı: Akciğer epitelyal tümörünün eşlik ettiği karsinoid tümörlü beş olgu (4 erkek, 1 kadın; ort. yaş 61.8 yıl; dağılım 50-72 yıl) çalışmaya alındı. Öksürük tüm olgularda en belirgin semptom idi. Tüm olgulara ameliyat sırasında lenf nodu diseksiyonu veya lob spesifik lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Ortalama takip süresi 30 ay (dağılım 14-72 ay) idi.

Bulgular: Tüm olgulara anatomik rezeksiyon yapıldı. Karsinoid tümörlü dört olguda, üç karsinom tesadüfen bulundu; bunların biri bronkoskopi sırasında tespit edildi. Beşinci olguda adenokarsinom vardı ve karsinoid tümör bronkoskopi sırasında tesadüfen saptandı. Adenokarsinomlu olguda takip sırasında ikinci bir karsinom bulundu. Karsinoid tümörlerin tümü 4 ila 12 mm arasında değişen boyutlarda patolojik olarak tipik idi ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri evresi iki olguda T1aN0 ve üç olguda T2aN0 i di. Ş u a nda t üm o lgular sağ olup, 14 ila 72 aylık (ortalama 30 ay) takipte semptomsuzdur.

Sonuç: Akciğerin karsinoid tümörleri düşük dereceli maligniteler olup, eş zamanlı başka bir karsinoid tümör veya karsinom ile birliktelik gösterebilir. Her iki birliktelik de oldukça nadirdir ve kimi zaman ameliyatı zorlaştırabilir. Ameliyat öncesinde veya sonrasında kapsamlı bir bronkoskopik ve patolojik inceleme göğüs cerrahisinde önemlidir.

Keywords : Karsinoid tümör; epitelyal tümör; pulmoner neoplazm; uydu tümör
Viewed : 9435
Downloaded : 1941