ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aspergilloma: Cerrahi Tedavi Uygulanmış 26 Olgu
Aysun ÖLÇMEN, Hasan AKIN, S.İbrahim DİNÇER, Yıldıray BEKAR, Muzaffer METİN, Müfid ÖLÇMEN, Orhan TAŞÇI
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Merkezi 1. 2. 3. Cerrahi Klinikleri
Hemoptizi nedeniyle göğüs cerrahisi servislerinde tedavi edilen hastaların bir kısmının etyolojisinde aspergilloma saptanır. Tüberküloz başta olmak üzere kronik bir infeksiyon zemininde gelişen fırsatçı bir hastalıktır. Yedikule Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde 1., 2., ve 3. Cerrahi Kliniklerinde 1988-1998 tarihleri arasında 26 aspergilloma olgusu opere edildi. Beşi kadın 21'i erkek olan olgularımızın ortalama yaşı 41,5 (17-59) idi. Etyolojisinde 22 tüberküloz (%84,6), 1, büllöz akciğer, 1 kist hidatik, 1 opere kist hidatik ve 1 akciğer karsinomu mevcuttu. Dokuz olguda balgam incelemesi ve serolojik inceleme, 2 olguda postbronkoskopik lavaj incelemesi, ve 10 olguda da transtorasik iğne aspirasyonu ile aspergillomayı destekleyen bulgular saptandı. Olgularımızın 22'sinde anormal radyolojik görüntü mevcuttu. Dört olguda tanı postoperatif patolojik inceleme ile kondu. Yirmibirine anatomik rezeksiyon, 5'ine wedge rezeksiyon uygulanan olgularımızın mortalitesi %3,8 (1 olgu) ve morbiditesi %23 (6 olgu) olarak saptandı.
Keywords : aspergilloma, hemoptizi, tüberküloz, aspergilloma, hemoptysis, tuberculosis
Viewed : 13112
Downloaded : 2814