ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pnömonektomi sonrasında erken morbidite ve mortalitenin risk faktörleri
Gönül Sağıroğlu1, Elif Çopuroğlu1, Burhan Meydan2, Erdal Taşçı3, Y. Altemur Karamustafaoğlu4, Ayşe Baysal5, Yener Yörük4
Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
1Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Süreyyapaşa Chest Disease and Thoracic Surgery Hospital Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Disease and Thoracic Surgery Hospital Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
5Department of Anaesthesiology and Reanimation, Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8696
Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nedeni ile pnömonektomi yapılan hastalarda mortalite ve morbiditeyi etkileyen muhtemel risk faktörleri araştırıldı.

Çalışma planı: Nisan 2008 - Ekim 2009 tarihleri arasında kliniğimizde pnömonektomi yapılan 100 hastanın (96 erkek, 4 kadın; ort. yaş: 58.4±8.9 yıl; dağılım 38-82 yıl) demografik, klinik ve patolojik özellikleri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Morbidite ve mortalite oranı sırasıyla %56 ve %14 olarak bulundu. Komplikasyonlar hastaların %46’sında kardiyopulmoner, %7’sinde kanama ve %3’ünde yara yeri enfeksiyonu idi. Yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, diyabet, hipertansiyon ve koroner arter hastalığının 30 günlük morbidite ve mortalite üzerine anlamlı etkisi saptanmadı. Neoadjuvan tedavi (p=0.049), sağ pnömonektomi (p=0.01) ve ameliyat sırası kan transfüzyonunun (p=0.049) anlamlı düzeyde artmış morbidite ile ilişkilendirildi. Solunum yetmezliği ve bronkoplevral fistülü olan hastalarda yoğun bakım ve hastanede kalış süresi anlamlı düzeyde daha uzundu.

Sonuç: Neoadjuvan terapi, sağ pnömonektomi ve ameliyat sırası kan replasmanı olan hastalarda pnömonektomi yüksek riskli bir işlem idi. Ancak, dikkatli ameliyat öncesi değerlendirme, titiz anestezik inceleme ve cerrahi girişimler ile risk faktörlerinin azaltılabileceği kanaatindeyiz.

Keywords : Morbidite; mortalite; pnömonektomi
Viewed : 12119
Downloaded : 1865