ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Plevranın soliter fibröz tümörleri: 11 olgunun incelemesi
Aysun Kosif Mısırlıoğlu1, Levent Alpay1, Serda Kanbur1, Selahattin Öztaş2, Hakan Kıral1, Talha Doğruyol1, Volkan Baysungur1, İrfan Yalçınkaya1
1Departments of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Teaching Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Chest Diseases, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Teaching Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8332
Amaç: Bu çalışmada plevranın soliter fibröz tümörü (SFTP) tanısı ile kliniğimizde ameliyat edilen hastalar değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2000 - Ocak 2011 tarihleri arasında kliniğimizde SFTP nedeniyle ameliyat edilen 11 hastanın (6 kadın, 4 erkek; ort. yaş 56.8 yıl; dağılım 44-76 yıl) tıbbi verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, uygulanan cerrahi yaklaşım, histoloji, morbidite, tamamlayıcı tedavi ve takip süreleri kaydedildi.

Bulgular: İki hasta (%18) cerrahi sırasında kaybedildi. Tüm hastalara total cerrahi eksizyon uygulandı. Cerrahi yaklaşım başlıca torakotomi ve kitlenin çıkarılması şeklinde gerçekleştirildi. Bir hastaya sol üst lobektomi, diğer bir hastaya ise kama rezeksiyon yapıldı. Bir hastada kitle median sternotomi ile çıkarıldı. Kitledeki doku orijini iki hastada viseral plevra, bir hastada mediastinal plevra, sekiz hastada ise parietal plevra idi. Ortalama takip süresi 40.3 ay (dağılım, 30-89) idi. Bir hasta ameliyat sonrası 32. ayda reküren endobronşiyal kitle ile başvurdu. Bu hasta pnömonektomi ile tedavi edildi.

Sonuç: Plevranın soliter fibröz tümörleri tipik olarak benign özellikte olmalarına karşın, hastalığın klinik seyri tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu tümörlerin total cerrahi rezeksiyon sonrası, endobronşiyal rekürens dahil, nüks potansiyeline sahip olduğu akılda tutulmalıdır.

Keywords : Benign neoplazm; lokal neoplazm rekürensi; plevral neoplazm; pnömonektomi; plevranın soliter fibröz tümörü
Viewed : 8504
Downloaded : 1829