ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanser ameliyatlarında bronşiyal sitokin düzeylerindeki değişiklikler
Nilgün Kanlıoğlu Kuman1, Ertan Yaman2, Aslıhan Karul3, Salih Çokpınar1, Serdar Şen1, Ekrem Şentürk1
Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Çorum State Hospital, Çorum, Turkey
3Departments of Biochemistry, Medical Faculty of Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8335
Amaç: Bu çalışmada akciğer rezeksiyon tipinin, lenfovasküler invazyonun ve kanser türünün bronşiyal sitokin düzeyleri üzerine [interlökin (IL)-6, IL-8 ve tümör nekroz faktör-alfa (TNF-a)] etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ağustos 2010 - Aralık 2011 tarihleri arasında akciğer kanseri nedeniyle akciğer rezeksiyonu uygulanan 28 hasta (27 erkek, 1 kadın; ort yaş 65.9±7.6 yıl; dağılım 48-79 yıl) çalışmaya alındı. Hiçbirinde ateş, ampiyem veya alt solunum yolu enfeksiyonu bulguları yoktu. Bronş lavajı örnekleri hemen ameliyat öncesi ana bronş sistemlerinin her iki tarafından ve hemen ameliyat sonrası ameliyat edilen ana bronştan toplandı.

Bulgular: Ameliyat öncesi her iki bronşiyal bölgeden alınan bronş sitokinleri arasında (tümörü olan ve olmayan) anlamlı farklılık gözlenmedi. Tümör tarafı bronşiyal IL-6 ve TNF-a düzeyleri ameliyat öncesi düzeyler (p=0.001, p=0.045) ile karşılaştırıldığında, ameliyat sonrası anlamlı ölçüde artmıştı. Pnömonektomi uygulanan hastalarda IL-6 düzeyleri lobektomiye kıyasla yüksek bulundu (p=0.004). İlave bir cerrahi işlem olarak dekortikasyon yapılan hastalar ile izole sadece akciğer rezeksiyonu uygulanan hastaların ameliyat öncesi kontralateral bronşiyal IL-8 düzeyleri arasında anlamlı farklılık gözlendi (p=0.017). Evre, evre alt grubu ile ameliyat öncesi kontralateral bronşiyal IL-6 düzeyi (p=0.005, p=0.027) arasında pozitif ilişki vardı. Ameliyat sonrası IL-6 düzeyleri lenfovasküler invazyon saptanan (p=0.008) hastalarda daha yüksek bulundu.

Sonuç: Ameliyat sonrası bronşiyal sistem tümör tarafı bronşiyal sitokin IL-6 ve TNF-a düzeyleri cerrahi travmanın bir göstergesi olabilir. Tümör evresi arttıkça, tüm akciğer etkilenir ve enflamatuvar yanıt kontralateral hemitoraksa kadar yayılır. Ameliyat sonrası IL-6 düzeyleri lenfovasküler invazyonun bir göstergesi olabilir. Ameliyatın büyüklüğüne göre enflamatuvar yanıt etkilenmektedir; pnömonektomi uygulanan hastaların IL-6 düzeyleri lobektomilere kıyasla anlamlı düzeyde yüksek seyredebilir. Bu sonuç, IL-6 sentezi ve cerrahi travma derecesi arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Keywords : Bronşiyal sitokinler; akciğer kanseri; lenfovasküler invazyon; rezeksiyon
Viewed : 9000
Downloaded : 1826