ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yenidoğan ve infantlarda dolaşım aresti uygulamadan aortik arkus ve intrakardiyak tamiri
Ali Rıza Karaci1, Ahmet Şaşmazel1, Reyhan Dedeoğlu2, Numan Ali Aydemir1, Buğra Harmandar1, Hasan Erdem3, Dicle Cengiz4, Ahmet Çelebi2, İbrahim Yekeler1
Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
1Departments of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Statistics, İstanbul Commerce University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8542
Amaç: Bu yazıda yenidoğan ve infantlarda aortik arkus ve intrakardiyak tamir ile birlikte, selektif antegrad serebral perfüzyon ile yapılan cerrahi deneyimimiz bildirildi.

Çalışma planı: Mart 2007 - Nisan 2012 tarihleri arasında arkus aort ve intrakardiyak tamiri uygulanan 27 ardışık hastanın (18 erkek, 9 kız; ort. yaş 9.9+1.7 gün, dağılım 1-26 gün) tıbbi verileri retrospektif olarak incelendi. Ameliyat sırası risk faktörleri ve ameliyat sonrası 30 günlük mortalite arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular: Hastaların ortalama vücut ağırlığı 3.2±0.9 kg idi. On iki hastada majör kardiyak defekt vardı ve bunlar trunkus arteriozus (Vaan Pragh tip 4) (n=2), büyük arterlerin transpozisyonu (n=5), çift çıkışlı sağ ventrikülde Taussing Bing anomalisi (n=2) ve aortopulmoner pencere defekti (n=3) idi. Böbrek yetmezliği ve diyaliz ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu [Ki kare, sırasıyla 27 (p=0.000) ve 20.66 (p=0.000)].

Sonuç: Yenidoğanlarda ve infantlarda, intrakardiyak cerrahi tamir ile eş zamanlı arkus aort tamiri, tek aşamalı selektif antegrad serebral perfüzyon ile yapılabilir.

Keywords : Antegrad serebral perfüzyon; arkus aort intrakardiyak cerrahi; yenidoğan bebek
Viewed : 12171
Downloaded : 2415