ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Konjenital kalp cerrahisinde sonuçların Aristotle skorlama sistemine göre analizi
Ersin Erek1, Bilge Yılmaz1, Mehmet Kaya1, İsmihan Selen Onan1, Onur Şen1, Kürşad Öz1, Özgen Ilgaz Koçyigit2, Alper Güzeltaş3, Ender Ödemiş3
1Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
1Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Anaesthesiology and Reanimation İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Departments of Pediatric Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9144
Amaç: Bu çalışmada konjenital kalp cerrahisinde elde ettiğimiz bir yıllık sonuçlar Aristotle skorlama sistemine göre değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2012 - Aralık 2012 tarihleri arasında tek cerrah tarafından ameliyat edilen 163 hastada toplam 167 işlem analiz edildi. Erken mortalite oranları hesaplandı. Yoğun bakım ünitesinde bir haftanın üzerinde yatış morbidite belirteci olarak kabul edildi. Cerrahi teknik zorluğunun değerlendirilmesi için 120 dakikanın üzerindeki kardiyopulmoner baypas süresi eşik süresi olarak kabul edildi. Hastalar Aristotle temel skorları (ABC) ve Aristotle kapsamlı skorları (ACC) temel alınarak altı zorluk seviyesine ayrıldı. Her işlemin komplikasyonları sınıflandırıldı.

Bulgular: Ortalama ABC ve ACC skorları sırasıyla 7.5±2.7 ve 8.6±3.5 idi. Otuz üç hasta (%23.9) neonatal; 46 hasta (%28.2) infant idi. Toplam hastane mortalitesi %12.5 (n=21 işlem) idi. Zorluk seviyelerine göre mortalite ACC seviye 1 %3.7; seviye 2 %4.5; seviye 3 %13.6; seviye 4 %18.8; seviye 5 %66.6 ve seviye 6 %100 (yalnızca bir hasta) idi. Toplam morbidite indeksi %33.5 (n=56 işlem) idi. Morbidite indeksi seviye 1’de %3.7 iken seviye 5’de %100’e çıkıyordu. Cerrahi zorluk indeksi ise toplamda %31.7 (n=53 işlem) idi ve seviye 1’de 0; seviye 5’de ise %66 idi. Aristotle kapsamlı skorları ile mortalite (p<0.019), morbidite (p<0.001) ve cerrahi zorluk indeksleri (p<0.001) arasında güçlü korelasyon tespit edildi. Hastaların %43.5’inde (n=71 hasta) toplam 155 komplikasyon tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamız, Aristotle skorlama sisteminin, konjenital kalp cerrahisinde sonuçları değerlendirilmesi için detaylı bir analiz imkanı sunduğunu teyit etmektedir. Sonuçların hem merkezlerin kendi içinde hem de dünya çapındaki tüm merkezlerle yıllık bazda kıyaslanması mümkündür. Bu bilgiler bakım kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilir.

Keywords : Konjenital kalp defekti; data analizi; hastane mortalitesi; yenidoğan; hasta sonuçlarının değerlendirilmesi; skorlama sistemi
Viewed : 9830
Downloaded : 3044