ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Büyük arter transpozisyonuna yaklaşımda üçüncü basamak merkez deneyimi
Senem Özgür, Özben Ceylan, Utku Arman Örün, Mehmet Emre Arı, Vehbi Doğan, Mahmut Keskin, Osman Yılmaz, Selmin Karademir
Department of Pediatric Cardiology, Dr. Sami Ulus Obstetrics and Gynecology, Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8977
Amaç: Bu çalışmada, büyük arter transpozisyonu olan hastalarda balon atriyal septostominin etkinliği araştırıldı ve bu işlemi etkileyen olası faktörler değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2005 - Ocak 2012 tarihleri arasında kliniğimizde büyük arter transpozisyonu tanısı ile girişimsel veya tanısal kateter işlemi yapılan dört aylıktan daha küçük olan toplam 111 hasta (67 erkek, 44 kız; ort. yaş 18.2±20.3 gün; dağılım 1-105 gün) çalışmaya dahil edildi. Hastalar septostomi yapılan (n=83) ve yapılmayanlar (n=28) olmak üzere iki ana gruba ayrıldı. Septostomi grubu ameliyat öncesi ve sonrası olmak üzere iki alt gruba daha ayrıldı.

Bulgular: Hastaların işlem öncesi anjiyografik aort satürasyon ortalaması %50.6±16.3 iken, işlem sonrası anjiyografik aort satürasyon ortalaması %75.0±11.8 idi. İşlem sırasında ortalama satürasyon artışı %24±15.2 idi ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Balon atriyal septostomi grubunda işlem öncesi ve işlem sonrası ortalama sol atriyum basıncı sırasıyla 13.3±5.3 (5.0-24.0) mmHg ve 9.5±4.5 (3.0-20.0) mmHg idi. Sağ ve sol atriyumlar arasındaki ortalama gradyan işlem öncesi 6.2±5 (0-19.0) mmHg ve işlem sonrasında 0.9±1.3 (0-5.0) mmHg idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Erkek cinsiyet faktörü septostomi olasılığını 2.6 kat, atriyal septal defekt yokluğu 9.6 kat ve intakt ventriküler septum 3.6 kat artırmaktaydı.

Sonuç: Büyük arter transpozisyonu hastalarında ideal tedavi erken dönemde arteriyel switch ameliyatı olsa da, balon atriyal septostomi nispeten güvenli ve etkin bir işlemdir.

Keywords : Siyanoz; kalp defekti; büyük arter transpozisyonu
Viewed : 9765
Downloaded : 1814