ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mekanik kalp kapağı olan gebelerde klinik sonuçlar
Aslıhan Küçüker1, Elif Gül Yapar Eyi2, Şeref Alp Küçüker1, Okan Yurdakök3, Mete Hıdıroğlu1, Zeki Çatav3, Ayşe Gül Kunt1, Mustafa Paç3, Erol Şener1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9335
Amaç: Bu çalışmada, mekanik kalp kapağı olan kadın hastaların gebelik öyküleri sorgulanarak, bu hastalara ideal yaklaşım stratejisi konusunda bir sonuca ulaşılması amaçlandı.

Çalışma planı: Doğurganlık yaşında mekanik kalp kapağı takılmış olan 63 kadın hasta (ort. yaş 36.8 yıl; dağılım 22-48 yıl) çalışmaya dahil edildi. Kapak ameliyatı sonrası gebelik öyküleri sorgulandı. Yirmi dört hastada toplam 36 gebelik tespit edildi. Kendiliğinden veya medikal düşük, ölü doğum, canlı doğum, embriyopati, mekanik kapak trombozu veya herhangi bir tromboembolik olay kaydedildi. Bu hastalardaki gebelik süreci ve kullanılan antikoagülan ilaçlar ayrıntılı olarak sorgulandı.

Bulgular: Toplam 36 gebeliğin klinik sonuçları şöyleydi: 10 canlı doğum (9 sağlıklı ve 1 varfarin embriyopatisi), ilk trimesterde gelişen 24 düşük (19 medikal düşük, 5 kendiliğinden düşük) ve iki ölü doğum. Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) kullanan üç hastada mekanik kalp kapağı trombozu nedeniyle acil ameliyat gerekli oldu. Bu hastalar tıbbi tahliye ve ölü doğum ile sağ kaldı. Sağlıklı doğum yapan hastalardan dördü gebelik boyunca DMAH; beşi ilk trimesterde DMAH, 12-36 haftalar arası varfarin, sonrasında doğuma kadar DMAH kullanmıştı. İlk trimesterde ≥5 mg varfarin kullanan bir hastada varfarin embriyopatisi gelişti.

Sonuç: Bu pilot çalışma sonuçları, mekanik kalp kapağı olan hastalarda ilginç olarak yüksek sayıda gebelik oluştuğunu ortaya koymaktadır. Mekanik kalp kapağı olan gebe kadınlara uygulanan genel yaklaşımın gebeliğin sonlandırılmasının olduğu görülmektedir; ancak sağlıklı doğumlar da mümkündür. Gebeliğini devam ettirmek isteyen kadınlarda kullanılan antikoagülasyon rejimleri ve sonuçları farklılık göstermekle beraber, birinin diğerine üstünlüğünü gösterecek bir bulguya henüz ulaşılamamıştır. Ancak, bu çalışma halen devam etmekte olan bir çalışma olup, daha fazla sayıda hasta ile görüşülerek, daha net ve güvenilir bir bilgiye ulaşılması amaçlanmaktadır.

Keywords : Antikoagülasyon; mekanik kalp kapağı; gebelik
Viewed : 16361
Downloaded : 2304