ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bilgisayarlı tomografi eşliğinde perikardiyal effüzyon drenajı
Münacettin Ceviz1, Abdurrahim Çolak1, Necip Becit1, Uğur Kaya1, Hayri Oğul2
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Departments of Radiology, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9529
Amaç: Bu çalışmada nefrostomi kateteri kullanılarak bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde yapılan perikardiyal efüzyonların drenajının güvenliliği ve uygulanabilirliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Aralık 2005 - Kasım 2011 tarihleri arasında kliniğimizde 30 hastada (15 erkek, 15 kadın; ort. yaş 52.3 yıl, dağılım 18-80 yıl) BT eşliğinde perikardiyal efüzyon drenajı gerçekleştirildi. Yalnızca ekokardiyografi eşliğinde yapılan drenaj için uygun olmayan hastalar seçildi. Seldinger tekniği kullanılarak 8 veya 10F nefrostomi kateteri perikard boşluğuna ilerletildi.

Bulgular: İşlem 29 hastada başarılı idi. Bir hastada kateter perikard boşluğuna yerleştirildi; ancak sıvı aspire edilemedi. Bu hasta ameliyata alındı. Perikard boşluğunda organize bir hematoma rastlandı. Ameliyat sırasında sağ ventrikülün anterolateral yüzeyinde küçük bir epikardiyal lazerasyon tespit edildi. On iki hastada (%41) seröz sıvı, 10 hastada (%35) hemorajik sıvı, yedi hastada (%24) transüd ve bir hastada (%3.3) pürülan sıvı aspire edildi. Ortalama 4±2 gün sonra kateterler çıkarıldı. İki hastada (%6.6) perikardiyal efüzyon t ekrarladı ve aynı yöntemle b aşarılı b ir ş ekilde d rene edildi. Yeni nüksler gözlenmedi. İşleme bağlı ölüm gerçekleşmedi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız ekokardiyografi eşliğinde yapılan drenaj için uygun olmayan hastalarda, nefrostomi kateteri ile BT eşliğinde yapılan drenajın etkili, güvenli ve uygun bir işlem olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu tekniğin ameliyat sonrası lokalize perikardiyal efüzyonlu hastalar için daha uygun olduğu görüşündeyiz.

Keywords : Kardiyak tamponad; perikardiyal efüzyon; perikardiyosentez
Viewed : 10126
Downloaded : 2216