ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort kapak replasmanı sonrası mitral-aortik intervalvüler fibröz psödoanevrizması
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9401
Biküspid aortik kapak, aort darlığı ve aort yetmezliği tanısıyla bir yıl önce biyolojik aort kapağı implante edilen ve sorunsuz olarak taburcu edilen, 16 yaşındaki kadın hasta efor dispnesi ve halsizlik yakınmasıyla tekrar kliniğimize başvurdu. Transtorasik ekokardiyografide valvüler aort darlığı (peak gradient 48 mmHg), ikinci derece aort yetmezliği ve sinüs valsalva anevrizması saptandı. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi sonucunda subvalvüler düzeyde sinüs valsalva anevrizması ya da psödoanevrizma olabilecek bir görüntü elde edildi. Hastaya mekanik aort kapak replasmanı ve Dakron yama ile her iki valvüler ve subvalvüler alanın onarımı yapıldı. Hasta yoğun bakım ünitesinde sorunsuz geçen yatışın ardından, ameliyat sonrası altıncı günde taburcu edildi. Bu olgu, aort kapak replasmanının çok nadir bir komplikasyonu olan bir mitral-aort intervalvüler fibröz psödoanevrizma gelişimini vurgulamaktadır.
Keywords : Aort kapak replasmanı; mitral-aort intervalvüler fibroza; psödoanevrizma
Viewed : 10222
Downloaded : 2459