ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Senning ameliyatı uygulanmış büyük arterlerin transpozisyonu olan hastaların orta dönem izlem sonuçları
Hazım Alper Gürsu1, Birgül Varan1, Murat Özkan2, Kürşat Tokel3, İlkay Erdoğan1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiyez
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9518
Amaç: Bu çalışmada, Senning ameliyatı uygulanmış olan büyük arter transpozisyonlu hastaların orta dönem izlem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Büyük arter transpozisyonu tanısı konulmuş ve kliniğimizde atriyal switch ameliyatı yapılmış 95 çocuk hastanın (63 erkek, 22 kız; ort. yaş 15.2±23.9 ay; dağılım 1 ay - 12.5 yıl) dosyaları retrospektif olarak incelendi. İzlemlerinde fizik inceleme, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi uygulandı. Ek olarak, 25 hastaya ambulatuar elektrokardiyografi monitörizasyonu yapıldı.

Bulgular: Atriyal switch ameliyatı yapılan 95 hastanın 10’u ameliyat sonrası dönemde kaybedildi. Ortalama izlem süresi 33.4±43.7 ay (1-16 yıl, ort. 18 ay) idi. İzlemde hastaların %25.8’inde aritmi, %21.2’sinde pulmoner venöz tünel darlığı, %19’unda sağ ventrikül sistolik disfonksiyonu, %18.9’unda ağır triküspit kapak yetmezliği ve %15.3’ünde tünel kaçağı saptandı. Hastaların %11.7’sine ikinci bir ameliyat, %8.2’sine pulmoner venöz tünel darlığı nedeniyle tekrar ameliyat yapıldı.

Sonuç: Senning ameliyatının kısa ve orta dönem sonuçları tatmin edici değildir. Hastaların olası sağ ventrikül disfonksiyonu, aritmi, sistemik kapak yetmezliği ve tünel darlığına karşı takip edilmesi gerekmektedir.

Keywords : Aritmi; ameliyat sonrası komplikasyonlar; cerrahi; büyük damarların transpozisyonu
Viewed : 8793
Downloaded : 2176