ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kompleks Konjenital Kalp Hastalıklarında Fontan Sirkülasyonu
Atilla SEZGİN, Ali KUTSAL, Öz KAHRAMANYOL, Afşin YAVERİ, Gülnaz ARSLAN, Enver EKİCİ, Coşkun İKİZLER
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
1989-1994 yılları arasında kompleks konjenital kardiyak anomalili 22 hastada Fontan sirkülas- yonu temin edildi. Hastaların 7'sinde klasik triküspit atrezisi,15'inde değişik kompleks konjenital• kardiyak anomaliler mevcutlu. Hastaların 4'ünde yetersiz pulmoner kan akımı nedeniyle Fontan sirkülasyonu öncesi modifiye Blalock Taussig şant yapılmıştı.

Atrio-pulmoner anastomoz 12 hastada, Atrio-ventriküler anastomoz 2 hastada ve total kava pulmoner anastomoz 8 hastada uygulandı. Sağ atrio-ventriküler kapak 4 hastada patch ile 2 hasta da primer olarak kapatıldı. Fontan sirkülasyonu kriterlerini zorlayan 5 hastaya fenestrasyon yapıldı.

Hastaların 9 (%40.9)'unda önemli plevral effüzyon, l (%4.5)'inde kapatılan atrioventriküler valvde önemli kaçak, 1 (%4.5)'inde de sağ atrium pulmoner arter arasında basınç farkı oluşturan önemsiz bir anastomoz darlığı saplandı. Hastanede kalış süresi ortalama 17 gün idi. Hastane mortalitesi triküspid atrezisinde bir hasta ile %14.2, diğer kompleks konjenital kalp anomalilerinde 3 hasta ile %20 idi. Geç mortalite 4 hasta ile %18.2 idi.

Biz biventriküler ve biatrial onarımı mümkün olmayan kompleks konjenital kalp hastalık larının cerrahi tedavisinde Fontan sirkülasyonunun temin edilmesinin önemine inanıyoruz.

Viewed : 11921
Downloaded : 4098