ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftleme sırasında koroner arter endarterektominin mortalite ve morbidite üzerindeki etkisi
Ali Ümit Yener1, Ümit Kervan2, Kemal Korkmaz3, Hikmet Selçuk Gedik3, Ali Baran Budak3, Serhat Bahadır Genç3, M. Turgut Alper Özkan1, İrfan Taşoğlu2, Mustafa Paç2
Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9883
Amaç: Bu çalışmada, koroner endarterektominin (KE) eşzamanlı koroner arter baypas greftleme (KABG) geçiren hastalarda morbidite ve mortalite üzerindeki etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Mart 2000 ve Nisan 2010 tarihleri arasında KABG cerrahisi ile beraber eşzamanlı KE ve yama plasti geçiren 587 hasta (KABG+KE grup) retrospektif olarak inceledi. Hastalar randomize bir şekilde seçilmiş ve aynı dönemde KE olmadan KABG cerrahisi geçirmiş 600 hasta (KABG grup) ile karşılaştırıldı. Hasta dosyalarından edinilen büyük parametre serileri ve alt grup analizi ile grupların kapsamlı bir değerlendirmesi yapıldı.

Bulgular: KABG+KE grubundaki hastalar, KABG grubundakilerden daha yaşlıydı (59.6±10.3’e kıyasla 61.3±7.3; p<0.001). Aterosklerotik risk faktörleri insidansı, üç damar hastalığı ve kararsız angina pektoris şikayetleri KABG+KE grubunda biraz daha yüksekti (p<0.05). Eşzamanlı KE, kros klemp ve kardiyopulmoner baypas süresini uzattı. Ayrıca, ameliyat sonrası toplam entübasyon süresi (12±10.3’e kıyasla 12±7.4 saat; p<0.05) anlamlı şekilde daha uzundu (p<0.05). Miyokard enfarktüsü (p=0.006) ve intraaortik balon pompası gerekliliği (p<0.001) oranları KABG+KE grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. Mortalite oranı iki grup arasında farklı değildi.

Sonuç: Endarterektomi endikasyonu sınırlayıcı bir şekilde ele alınmaya devam edilmelidir. Endarterektomi, anastomozun teknik olarak mümkün görünmediği, sadece tıkanmış, yarı tıkanmış veya ciddi bir şekilde kalsifiye olmuş damarlarda uzun süreli stenoz ile uygulanmalıdır. Endarterektomi, KABG’nin yerine kullanılmamalı ve deneyimli bir cerrahi ekibi tarafından uygulanmalıdır. Öte yandan, konvansiyonel koroner baypas cerrahisine kıyasla KE ek mortalite ile ilişkilendirilemeyebilir.

Keywords : Koroner damarlar; endarterektomi; takip çalışmaları; morbidite; mortalite
Viewed : 9523
Downloaded : 1964