ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Romatizmal Mitral Kapak Hastalığı Olgularında Sol Atrial Trombüs Sıklığı:Operasyon ve Transtorasik Ekokardiografi Sonuçlarının Karşılaştırılması*
Bülent TÜNERİR, Recep ASLAN, Tuğrul KURAL, Behçet SEVİN
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Romatizmal mitral kapak hastalığı bulunan 181 olguya açık kalp cerrahisi uygulandı. Yaş orta laması 36 idi. 13 olguya mitral valv replasmanı, 28 olguya açık mitral komissürotomi, 17 olguya mitral valv replasmanı ile birlikte aort valv replasmanı yapıldı. Preoperatif tüm olgulara yapılan Transtorasik Renkli Doppler Ekokardiografide (TTE) ve peroperatuar olarak sol atrial trombus araştırıldı, sonullar karşılaştırıldı. Transtorasik EKO'nun sol atrial trombüs saptamada doğruluk oranı %63.6, yalancı pozitiflik oranı %36.4, yalancı negatiflik oranı %47.6 olarak bulundu. Ope- rasyonda trombüs saptanan olguların %90'ında atrial fibrilasyon vardı. Sonuç olarak; özellikle atri al fîbrilasyonlu romatizmal kapak hastalarında cerrahi endikasyon konurken, trombüs riskinin transtorasik EKO sonuçlarından bağımsız, özgün olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı dü şüncesindeyiz.
Viewed : 14941
Downloaded : 14