ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mediastinal lenf nodu metastazı olan akciğer kanserini taklit eden akciğerin sklerozan hemanjiyomu; cerrahi bakış: Olgu sunumu
Abdullah Erdoğan1, Hasan Başer1, Gülay Özbilim2, Abit Demircan1
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Departments of Pathology, Medical Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.7386
Akciğerin sklerozan hemanjiyomları çok nadir görülen tümörler olup, genellikle iyi huylu olarak kabul edilir. Bu yazıda akciğerinde sklerozan hemanjiyomu olan 32 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Hasta son üç aydır artan öksürük ve göğüs ağrısı yakınmaları ile başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde solda, parahiler bölgede alt ve üst lobu etkileyen yaklaşık 9x10x10 cm boyutlarında büyük bir tümör görüldü. Sol torakotomi yapıldı ve cerrahi eksplorasyonda tümör akciğer kanseri görünümü veriyordu. Sistematik mediastinal lenf nodu diseksiyonunu takiben kitle sol pnömonektomi ile çıkarıldı. Histopatolojik inceleme akciğer sklerozan hemanjiyomu olarak bildirildi. Lenf nodu incelemelerinde bir istasyonda (aortikopulmoner pencere, 5 nolu istasyon) metastatik tutulum var idi. Muhtemel nüksleri veya metastazı önlemek için sistematik mediastinal lenf nodu diseksiyonu ile birlikte anatomik rezeksiyon akılda tutulmalıdır.
Keywords : Metastaz; sklerozan hemanjiyom; cerrahi
Viewed : 7748
Downloaded : 1659