ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Bypass'lı Semptomatik Olgularda Girişimsel Tanı ve Tedavi*
Mustafa AKIN, Serdar PAYZIN, Azem AKILLI, Hakan KÜLTÜRSAY, Ahmet ALTINTIĞ, Levent CAN, Cüneyt TÜRKOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Koroner bypass cerrahisinin başarısını etkileyen en önemli faktörler safen ven greftlerinin tı kanması ile altta yatan hastalığın ilerleme göstermesidir. Bunlar semptomatik olguların koroner anjiografik olarak tetkik edilmesini gündeme getirmektedir. KIiniğimizde Aralık 1992 ile Şubat 1995 tarihleri arasında koroner bypass cerrahisi geçiren semptomatik 49 olguya (41 erkek, 8 kadın) koroner anjiografi yapılmış, bunlardan 24'ünün (%49) greftli veya greftsiz nativ arterlerine, safen ven ve arteriyal greftlerine PTC'A yapılmıştır. Koroner anjioplasti 19 nativ arterde, 14 safen ven greftinde ve 1 lima'daki 44 lezyona uygulanmıştır. Anjioplasti öncesi %82.282±6.5 olan darlık iş lem sonrası %14.77±4.76 bulunmuş olup sonuç istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.O0l). Bir olgu muzda nativ artere directional koroner aterektomi uygulanmıştır, işlem sırasında majör kompli kasyon olmamıştır, Reoperasyon mortalile ve morbiditesinın yüksek olması, CABG cerrahisi geçiren semptomatik hastalarda tedavi stratejisi açısından önem taşımaktadır.Dolayısı ile reoperas yona göre riski az olan, teknik ve sonuçları yönünden ele alındığında koroner bypass'lı semptoma tik hastaların tedavisinde girişimsel tedavinin avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.
Viewed : 11724
Downloaded : 3