ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftlemenin aort fonksiyonları üzerine etkisi
Fahriye Vatansever Ağca1, Kemal Karaağaç1, Erhan Tenekecioğlu1, Özlem Arıcan Özlük1, Dursun Topal1, Burak Erdolu2, Şenol Yavuz2, Mustafa Yılmaz1
1Departments of Cardiology, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9581
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greftleme (KABG)’nin aortik fonksiyonlar üzerindeki etkisi incelendi.

Çalışma planı: Aynı cerrahi ekip tarafından kardiyopulmoner baypas ile KABG ameliyatı yapılan çokdamar koroner arter hastalığı (KAH) olan ardışık 32 hasta (ort. yaş 61.6±9.4 yıl) çalışmaya alındı. Hastalığın şiddeti Gensini skor indeksi ile hesaplandı. Aortik kesit uyumu, aortik esneklik ve aortik sertleşme gibi aortik fonksiyon indeksleri ekokardiyografi ile ameliyat öncesi dönemde ve ameliyat sonrası üçüncü ve altıncı aylarda hesaplandı.

Bulgular: Aortik fonksiyonlar yüksek Gensini skoru (ortalama 98.3±38.1) ile ciddi veya yaygın KAH’si olan hastalarda ameliyat sonrası dönemde iyileşti. Aortik kesit uyumu ameliyat öncesi 2.62±1.5 cm2/mmHg’den ameliyat sonrası üçüncü ayda 3.52±1.6 cm2/mmH’ye (p=0.21) ve altıncı ayda 3.79±1.5 cm2/mmHg’ye (p<0.01) yükseldi. Aortik esneklikte artış ameliyat öncesinde, ameliyat sonrası üçüncü ay ve altıncı ayda sırasıyla 3.5±2.3 cm2/dyne x10-6, 4.6±2.5 cm2/dyne x10-6 (p=0.33) ve 4.8±2.1 cm2/dyne x10-6 (p<0.01) olarak ölçüldü. Aortik sertlik indeksi ameliyat öncesi, ameliyat sonrası üçüncü ay ve altıncı aydaki dönemde sırasıyla 3.2±0.7’den 2.9±0.6’ya (p=0.20) ve 2.8±0.4’e (p<0.01) azaldı.

Sonuç: Aortik kross klemp ile açık pompa KABG yoluyla düzgün revaskülarizasyon aortik fonksiyonlarda anlamlı iyileşme sağlar.

Keywords : Aortik sertlik; koroner arter hastalığı; koroner baypas cerrahisi
Viewed : 9133
Downloaded : 1747