ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Lokal gentamisin uygulaması koroner arter baypas greftleme ameliyatı sonrası sternal yara yeri enfeksiyonu insidansını etkiliyor mu?
Ozan Onur Balkanay1, Deniz Göksedef2, Safa Göde3, Zeki Kılıç4, Suat Nail Ömeroğlu2, Gökhan İpek2
1Department of Cardiovascular Surgery, Manisa State Hospital, Manisa, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Şırnak State Hospital, Şırnak, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10246
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greftleme (KABG) ameliyatında gentamisin emdirilmiş gaz kullanımının sternal yara yeri enfeksiyonuna (SYYE) karşı koruyucu etkisi olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Çift-kör ve plasebo kontrollü çalışmaya 100 ardışık KABG hastası dahil edildi. Hastalar gentamisin ve plasebo grupları olmak üzere iki gruba ayrıldı. Cerrahi sırasında, gentamisin/izotonik solüsyon emdirilmiş gazlar sternum ekartörünün kenarlarının altına yerleştirildi. Primer sonlanım noktaları SYYE gelişimi, yara revizyonu ve KABG sonrası ilk 30 gün içinde mortalite idi. İki grup istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Altı hastada SYYE gelişti. Bu hastaların üçünde etkilenme yüzeyeldi ve yara revizyonu gerekmedi. Diğer üç hastada hem ciltte hem de ciltaltı tabakalarda tutulum vardı ve bu hastaların tümünde revizyon gerekti. Tüm SYYE olguları plasebo grubundaydı ve gruplar arasında anlamlı farklılık vardı (p=0.027). Hiçbir hastada mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Gentamisin ve plasebo grupları arasındaki istatistiksel karşılaştırma anlamlı bir farklılık gösterdi. Bu sonuç, lokal gentamisinli gaz kullanımının en az gentamisin-kollajen implant kullanımı kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla, KABG sırasında sternum ekartörü altına gentamisin emdirilmiş gaz yerleştirilmesi SYYE oranlarının azaltılmasında faydalı olabilir.

Keywords : Antibiyotik profilaksisi; kardiyak cerrahi işlemler; gentamisin; cerrahi yara enfeksiyonu
Viewed : 8570
Downloaded : 1883