ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyaliz erişimi için radio-medyan kubital arteriyovenöz fistül oluşturulması
Seyhan Yılmaz1, Eray Aksoy1, Serdar Günaydın2
1Department of Cardiovascular Surgery, Hitit University Çorum Training and Research Hospital, Çorum, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medline Hospital, Eskişehir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10033
Amaç: Bu çalışmada standart radiosefalik fistül oluşturulmasına uygun olmayan hastalarda radio-medyan kubital arteriyovenöz fistül (AVF) oluşturulmasına dair kurumsal deneyimimizin sunulması amaçlandı.

Çalışma planı: Standart radiosefalik fistül oluşturulmasına uygun olmayan 66 hastada (31 erkek, 35 kadın; ort. yaş 49.6 yıl; dağılım 22-77 yıl) radio-medyan kubital AVF oluşturuldu. Çalışma prospektif olarak gerçekleştirildi. Tüm hastalar ameliyat sonrası 15. gün ve altıncı ayda dubleks Doppler ultrason ile incelendi.

Bulgular: Ameliyat sonrası erken komplikasyonlar -ameliyat sonrası 15 gün içinde- 10 hastada (%15.1) görüldü. On beşinci gündeki ilk takipte, 66 hastanın 64’ünün (%97.0) AVF’si patent idi. Altıncı ay takibinde, 61 hastanın 56’sının (%91.8) AVF’si patent idi. Arteriyovenöz fistülleri patent olan hastaların üçü (%5.0) altı ay içinde hemodiyalize başlatılmadı. Hastaların hiçbirinde ameliyat sonrası altı ay içinde çalma sendromu belirtisi yoktu.

Sonuç: Standart radiosefalik fistül oluşturulmasına uygun olmayan hastalarda radio-medyan kubital AVF oluşturulması tekniğini kullanarak iyi sonuçlar elde ettik. Bu teknik el bileği seviyesinde zayıf venöz veya arteriyel yapısı olan hastalar için iyi bir alternatif olabilir.

Keywords : Arteriyovenöz fistül; medyan kubital ven; renal diyaliz
Viewed : 9667
Downloaded : 2023