ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yoğun bakım ünitesinde uygun tromboprofilaksi ve rutin fizyoterapi venöz tromboemboliyi önler mi?
Gülfer Okumuş1, Bahar Özçelik1, Hadi Sasani2, Perihan Ergin Özcan3, Esen Kıyan1, Artur Salmaslıoğlu2, Evren Şentürk3, Halim İssever4, Orhan Arseven1
1Departments of Pulmonary Disease, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
2Departments of Radiology, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
3Departments of Anesthesiology and Intensive Care İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
4Departments of Public Health, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9440
Amaç: Bu çalışmada tromboprofilaksi uygulanan yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm prevalansı ve insidansı araştırıldı.

Çalışma planı: Medikal-cerrahi yoğun bakım ünitesine kabul edilen ≥18 yaşında ve ≥72 saat yoğun bakımda kalması planlanan 74 ardışık hasta (34 kadın, 40 erkek; (ort. yaş 55.8±19.4 yıl; dağılım 20-86 yıl) çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II skoru, başlangıç ve zaman bağımlı derin ven trombozu (DVT) risk faktörleri kaydedildi. İki taraflı alt ekstremite kompresyon ultrasonografi haftada iki kez ve yoğun bakımdan çıktıktan bir hafta sonra uygulandı. Yoğun bakım yatışı süresince DVT şüphesi olduğunda, kompresyon ultrasonografi tekrarlandı. Hastaların tümüne düşük molekül ağırlıklı heparin veya mekanik tromboprofilaksi uygulandı. Ayrıca, her gün fizyoterapist tarafından tüm hastalara pasif ekstremite egzersizleri uygulandı.

Bulgular: Ortalama Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II skoru 17±6.1 idi. Yoğun bakıma kabulde DVT prevalansı %2.7 (CI %95; 3.3-9.42) idi. Hastaların %89.1’ine düşük molekül ağırlıklı heparin, %10.9’una mekanik tromboprofilaksi uygulandı. Yoğun bakım yatışı süresince yeni DVT veya pulmoner emboli saptanmadı.

Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde DVT prevalansı %2.7 olmasına rağmen, uygun ve etkili tromboprofilaksi yoğun bakım yatışı süresince yeni DVT gelişimini önledi.

Keywords : Derin ven trombozu; yoğun bakım ünitesi; fizyoterapi; pulmoner emboli; tromboprofilaksi
Viewed : 8891
Downloaded : 1809