ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dev mediastinal kitlenin koil embolizasyonu sonrası tam rezeksiyonu: Olgu sunumu
Ekin İlkeli1, Şebnem Alibeyoğlu1, Ufuk Çiloğlu1, Tamer Okay2, Sinan Şahin3, Sabri Dağsalı1
1Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
3Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.7657
Mediasten yerleşimli dev tümörlerin yerleşim yeri ile tümörün kalp, büyük damar ve bronşiyal ağaç ile komşulukları cerrahi tedavide önemlidir. Bu yazıda ön mediasten yerleşimli dev tümöral kitlenin vasküler invazyonu nedeni ile cerrahi tedavi öncesi koil embolizasyonunu takiben yapılan komplet cerrahi rezeksiyonu sunuldu. Altı ay önce kanama nedeni ile yetersiz cerrahi rezeksiyon yapılmış olan teratom tanılı dev mediasten kitlesinin anjiyografisinde, iki taraflı internal torasik arter (ITA) ve sağ lateral torasik arterden beslendiği saptandı. İki taraflı ITA’ya koil embolizasyonu sonrasında total eksizyon yapıldı. Besleyici arterlerin anjiyografik olarak tespiti ve koil embolizasyon yapılarak güvenli ve rezektabl kitle elde edilmesi mediasten tümörlerin küratif tedavisini sağlamaya yardımcıdır.
Keywords : Koil embolizasyonu; mediasten; teratom
Viewed : 8086
Downloaded : 1690