ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Koarktasyonu İle Birlikte Olan Assendan Aort Anevrizması ve Aort Yetersizliğinin Aynı Seansta Cerrahi Onarımı
Tayyar SARIOĞLU, Atıf AKÇEVİN, Bülent POLAT, Barbaros KINOĞLU, Mehmet Salih BİLAL, Servet ÖZTÜRK, Aydın AYTAÇ
İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Anıabilim Dalı'nda, aort koarktasyonu ile beraber önemli aort yetersizliği ve assendan aort anevrizması patolojilerine sahip iki erişkin has- tanın tek seansta başarılı bir şekilde cerrahi tedavileri yapılmıştır. Bu tek seanslı cerrahi tedavinin ilk aşaması posterolateral torakotomi ile koarktasyonurı giderilmesidir. Koarktasyon giderildikten sonra torakotomi kapatılmış, hastaların pozisyonları değiştirilerek median sternotomi yapılmıştır. Aort ve sağ atrium kanülasyonlarını takriben kardiyopulmoner bypass başlatılmış, aort klampi yerleştirildikten sonra anevrizma kesesi açılıp kardiyoplejik arrestt sağlanmıştır. Aort kapakçıkları çıkarıldıktan sonra kompozit greft yerleştirilmiş, ve koroner ostiumlar bu grefte açılan deliklere anastomoz edilmiştir (Bentall operasyonu), Her iki hasta da rahat bir postoperatif seyir göster- diken sonra ameliyatın onuncu günü antikoagülan tedavileri ayarlanarak taburcu edilmişlerdir. Ameliyat sonrası 16 ay ve iki yıllık takiplerinde, her iki hasta da klas l (NYHA) efor kapa- sitesindedirler. Ameliyat sonrasında yapılan anjiyokardiyografık çalışmalar, aort kökünün normal genişlikte olduğunu, prostetik kapağın iyi çalıştığını, koroner arterlerin iyi olduğunu ve koarktasyon bölgesinde gradyent kalmadığını göstermiştir.
Viewed : 13254
Downloaded : 3