ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ventriküler septal defekt tamiri sonrası plazma beyin natriüretic peptid değerleri: Olumsuz sonuçların potansiyel öngördürücüsü
Eylem Tunçer1, Füsun Güzelmeriç2, Nihat Çine1, Murat Başaran1, Eray Aksoy1, Akın Arslan1, Yasemin Yavuzer2, Hakan Ceyran1
1Departments of Pediatric Cardiac Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10469
Amaç: Bu çalışmada ventriküler septal defekt tamiri sonrası plazma beyin natriüretik peptid değerleri ile klinik sonuçlar arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Hastanemiz çocuk kalp cerrahisi kliniğinde prospektif bir kohort çalışması planlandı. Bu kesitsel çalışmaya Şubat 2012 - Ekim 2012 tarihleri arasında ventriküler septal defekt tamiri uygulanan 20 hasta (13 erkek, 7 kız; ort. yaş 9.2±4.3 ay; dağılım 4-18 ay) alındı. Hastalardan cerrahi öncesinde başlangıçta ve cerrahi sonrası dönemde altı farklı zaman noktasında kan örneklemesi yapıldı.

Bulgular: Hastane mortalitesi 5% idi. Ortalama B-tip natriüretik peptid düzeylerinin cerrahi öncesi değeri, cerrahi öncesi pulmoner arter basıncı ile anlamlı bir ilişki gösteriyordu (p<0.001). Ortalama B-tip natriüretik peptid değerleri cerrahi sonrası oldukça geniş dağılım gösteriyordu (ort±SS: 980.05±1125.38). B-tip natriüretik peptid düzeylerinin cerrahi öncesi değeri, cerrahi sonrası herhangi bir zaman noktasındaki B-tip natriüretik peptid değerleri ile ilişki gösteriyordu. B-tip natriüretik peptid düzeylerinin bireyler içi ortalaması ile artan inotrop skoru, uzamış ekstübasyon zamanı ve yoğun bakımda kalış süresi arasındaki ilişki istatistik olarak anlamlı bulunmazken (p>0.05), bireyler içi dağılımın standart sapması daha uzun yoğun bakım kalış süresi ile ilişkili bulundu (p<0.003).

Sonuç: Ventriküler septal defekt tamiri sonrası, ardışık B-tip natriüretik peptid ölçümlerinin geniş birey içi dağılım göstermesi, olumsuz sonuçların muhtemel bir belirteci olabilir.

Keywords : B-tip natriüretik peptid; doğuştan kalp defekti; cerrahi
Viewed : 8358
Downloaded : 1681