ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğuştan kalp hastalığı ile ilişkili pulmoner hipertansiyonlu çocuklarda inhale iloprost ile pulmoner vazoreaktivite testi
Mehmet Emre Arı, Utku Arman Örün, Selmin Karademir, Senem Özgür, Özben Ceylan, Şeyma Kayalı, Mahmut Keskin, Vehbi Doğan
Department of Pediatric Cardiology, Dr. Sami Ulus Obstetrics and Gynecology, Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10333
Amaç: Bu çalışmada pulmoner hipertansiyonlu doğumsal kalp hastalıklarında pulmoner vazoreaktiviteyi ölçmek amacıyla kullanılan inhale iloprostun akut hemodinamik etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ekim 2005 - Ekim 2012 tarihleri arasında doğuştan kalp hastalığına sekonder pulmoner hipertansiyon tanısıyla izlenen ve inhale iloprost ile vazoreaktivite testi yapılan 51 hasta (29 erkek, 22 kız; ort. yaş 4.9 yıl; dağılım 4 ay-16 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. İnhale iloprost öncesi ve sonrasında kardiyak basınç ve oksijen satürasyon değerleri elde edildi; akım oranı, pulmoner ve sistemik vasküler dirençler hesaplandı. Pulmoner vasküler dirençte, pulmoner arter ortalama basıncında ve direnç oranında %10’dan fazla azalma olması vazoreaktivite testine pozitif yanıt olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 44’ünü (%86.3) ventriküler septal defekt, atriyal septal defekt, patent duktus arteriozus ve atriyoventriküler septal defekt oluştururken, yedisini (%23.7) kompleks kalp hastalıkları oluşturuyordu. Hastaların 42’sinde (%82.4) vazoreaktivite testi pozitif bulundu. Vazoreaktivite testi pozitif bulunan hastalarda iloprost öncesi ve sonrası ortalama pulmoner arter basınçları sırasıyla 59.7±13.4 mmHg ve 53.3±13.7 mmHg (p<0.05), pulmoner vasküler direnç 12.2±7.6 Wood U/m2 ve 6.6±6 Wood U/m2 (p<0.05), dirençler oranı (PVR/SVR) 0.6±0.5 ve 0.3±0.3 (p<0.05), pulmoner akım (Qp) 3.6±3.2 l/dk. ve 7.2±9.6 l/dk. (p<0.05), akımlar oranı (Qp/Qs) 2.3±1.5 ve 6±4.8 (p<0.05), arter oksijen satürasyonu ise %83.6 ve %94.4 (p<0.05) idi. Hastaların hiç birinde inhale iloprost ile ilişkili yan etki görülmedi.

Sonuç: Çocuk hastalarda pulmoner vazoreaktivite testinde inhale iloprost etkili ve güvenilir bir ilaç olarak iyi bir seçenek olabilir.

Keywords : İnhale iloprost; pulmoner hipertansiyon; vazoreaktivite testi
Viewed : 10187
Downloaded : 2153