ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Total anormal pulmoner venöz dönüşte yoğun bakım ünitesinde kalış süresince cerrahiyle ilişkili komplikasyonlar ve bunların yönetimi
Erkut Öztürk1, İbrahim Cansaran Tanıdır1, Pelin Ayyıldız1, Neslihan Kıplapınar1, İsa Özyılmaz1, Sertaç Haydin2, Ersin Erek2, Yakup Ergül1, Alper Güzeltaş1, Ender Ödemiş1
1Departments of Pediatric Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Pediatric Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10619
Amaç: Bu çalışmada total anormal pulmoner venöz dönüşlü (TAPVD) hastalarda yoğun bakım döneminde gelişen komplikasyonlar ve bunlara etki eden ameliyat öncesi ve sonrası faktörler değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya Ocak 2010 - Mayıs 2013 tarihleri arasında kliniğimizde ameliyat edilen 31 TAPVD hastası (21 erkek, 10 kız; ort. yaş 36 gün; dağılım 2 gün-6 ay) dahil edildi. Kompleks kardiyak anomalisi ve tek ventrikül fizyolojisi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografik özellikleri, ekokardiyografik, anjiyografik ve bilgisayarlı tomografi anjiyografik ve varsa kalp kateterizasyonu bulguları değerlendirildi. Ameliyatların süresi ve zamanı, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde gözlenen değişiklikler ve pulmoner hipertansif kriz, aritmi, sepsis ve düşük kardiyak debi gibi komplikasyonlar ayrıntılı olarak incelendi.

Bulgular: Total anormal pulmoner venöz dönüşlü hastaların %58’i suprakardiyak, %19’u infrakardiyak, %13’ü kardiyak ve %10’u karışık tipteydi. On hastada (%32) pulmoner venöz tıkanıklık vardı. Sekiz hastada (%25) pulmoner hipertansif kriz gelişirken altı hastada (%19) düşük kardiyak debi saptandı. On bir hastada (%35) ritim sorunları gözlendi. Pulmoner venöz tıkanıklık infrakardiyak drenaj TAPVD’li, düşük kilolu ve küçük yaştaki hastalarda daha yaygındı (p<0.05). Takipte beş hasta (%16) kaybedildi. Sol ventrikül hipoplazisi, düşük kardiyak debi ve ameliyat öncesi asidoz mortalite için bağımsız risk faktörleriydi (p<0.05). Ortalama takip süresi 15 ay (3 ay-2 yıl) idi. Takipte yalnız bir hasta pulmoner venöz tıkanıklık için yeniden ameliyat edildi.

Sonuç: Erken tanı, etkin, gelişmiş ve uygun yoğun bakım ünitesi takibi ile TAPVD’nin mortalite oranı anlamlı şekilde azalabilir.

Keywords : Çocuk; komplikasyon; yoğun bakım; cerrahi; total anormal pulmoner venöz dönüş
Viewed : 10215
Downloaded : 1681