ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
On-pump koroner baypas greftlemede miyokard enfarktüsü ile iskemi modifiye albüminin ilişkisi
Ümit Menteşe1, Orhan Veli Doğan2, Süheyla Doğan3, İbrahim Turan4, Sefer Usta1, Mine Demirbaş1, Ahmet Çağrı Aykan5, Aşkın Kılıç1, Selim Demir6, Süleyman Caner Karahan6
1Departments of Cardiovascular Surgery, Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Sakarya University, Sakarya, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Ankara High Specialty Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Genetic and Bioengineering, Engineering and Natural Sciences Faculty of Gümüşhane University, Gümüşhane, Turkey
5Departments of Cardiology, Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey
6Department of Medical Biochemistry, Medical Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10641
Amaç: Bu çalışmada, iskemi modifiye albümin (İMA)’nin on-pump koroner arter baypas greftleme (ONCABG)’de ameliyat sırası miyokard enfarktüsünü (PME) erken dönemde öngörebilme potansiyeli değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya elektif izole ONCABG yapılan 50 hasta (41 erkek, 9 kadın; ort. yaş 66 yıl; dağılım 56-75 yıl) dahil edildi. Hastalar, ameliyat sırası EKG bulguları ve kardiyak troponin I (cTnI) değerlerine göre, PME olanlar (n=8) ve PME olmayanlar (NPME; n=42) olarak gruplandırıldı. Serum İMA düzeyleri ameliyat öncesinde, aortik kros klemp konulduktan 20 dakika sonra, klemp kaldırıldıktan 30 dakika, 3, 6, 12 ve 24 saat sonra ölçüldü.

Bulgular: Klemp kalktıktan 30 dakika, 3, 6 ve 12 saat sonra İMA düzeyleri PME grubunda, NPME grubuna kıyasla, daha yüksekti (sırasıyla, p=0.002, p=0.048, p=0.023, p=0.007). Hem PME hem de NPME grubunda İMA düzeyleri aortik kros klemp konulduktan 20 dakika sonra, ameliyat öncesi İMA düzeylerine kıyasla yükselmişti (sırasıyla p=0.0001, p=0.038).

Sonuç: Çalışma bulgularımız, İMA’nın ONCABG yapılan hastalarda miyokard infarktüsü için erken bir belirteç olabileceğini göstermektedir.

Keywords : Koroner arter baypas cerrahisi; iskemi modifiye albümin; ameliyat sırası miyokardiyal infarktüs
Viewed : 8256
Downloaded : 1819