ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Önceden koroner anjiyografi ile koroner arter hastalığı tanısı konulmuş hastalar uygun medikal tedavi altında mı?
Ahmet Temiz1, Ali Ümit Yener2, Ahmet Barutçu1, Emine Gazi1, Burak Altun1, Adem Bekler1, Ahmet Vural3, Turgut Özkan2, Tolga Kurt2, Gökhan Erbağ4, Hacer Şen4
1Departments of Cardiology, Medical Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
3Departments of Microbiology, Medical Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
4Departments of Internal Medicine, Medical Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10448
Amaç: Bu çalışmada koroner anjiyografi (KAG) ile koroner arter hastalığı (KAH) tanısı konulmuş hastaların ilaç kullanımı oranlarının saptanması amaçlandı.

Çalışma planı: Ekim 2009 - Şubat 2012 tarihleri arasında KAG yapılmış 1549 hastanın (993 erkek, 556 kadın; ort. yaş 62.9±10.9 yıl; dağılım 20-87 yıl) raporları (184 normal KAG, 1365 KAH) geriye dönük olarak incelendi. İlaç kullanım bilgileri Ağustos 2013 - Kasım 2013 tarihleri arasında hastaların eczane ilaç kayıt bilgilerinden edinildi. Aspirin, tienopiridin, statin, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü, beta bloker (BB), varfarin, anjiyotensinojen reseptör blokeri, nitrat, trimetazidin, kalsiyum kanal blokeri ve diüretik kullanımları kaydedildi.

Bulgular: Anjiyotensinojen reseptör blokeri, trimetazidin, kalsiyum kanal blokeri, varfarin, diüretik ve fibrat kullanımı oranları KAH’li ve normal KAG’li hastalar arasında istatistiksel olarak farklı değildi. Aspirin (%50.3’e karşı %39.1, p=0.005), tienopiridin (%25.6’ya karşı %9.8, p<0.001), anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (%38.0’a karşı %21.7, p<0.001), statin (%48.5’e karşı %30.6, p<0.001), BB (%56.8’e karşı %40.2, p<0.001) ve nitrat (%15.1’e karşı %6.0, p<0.001) kullanımı oranları KAH’li hastalarda daha yüksekti. KAH grubunda dört ilacın tamamını ve antitrombosit ajan, statin, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ve BB kullanan hasta oranı sadece %13.1 idi. KAH’li hastaların sadece %25.8’i antitrombosit ajan, statin ve BB’nin üçünü birden kullanıyordu.

Sonuç: Koroner arter hastalığı olan hastalar uygun tedavi altında değildir. Kardiyovasküler mortalite ve morbiditesini azaltmak için en uygun ilaçları uygulamak amacıyla bu hastalar her başvurularında tedavi durumları açısından sorgulanmalıdır.

Keywords : Koroner anjiyografi; koroner arter hastalığı; ilaç bağımlılığı
Viewed : 8604
Downloaded : 1624